Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus.

Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman näkökulmasta ydinasiat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista terveystiedon opetuksen osalta ovat:
 • Terveystieto oppiaineen tavoitteena on kehittää oppilaiden terveysosaamista monipuolisesti.
 • Opetuksen sisällön tulee vastata niihin kysymyksiin ja asioihin, jotka ovat olennaisia opetusta saavien oppilaiden ikäkauteen ja kehitysvaiheeseen nähden.
 • Oppiaine pitää sisällään terveyteen liittyviä tietoja ja taitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja eettistä vastuullisuutta. Lisäksi siinä tulee harjoitella terveystiedon opetukselle olennaisten käsitteiden asianmukaista käyttöä.
 • Opetuksessa tulee huomioida sekä terveyttä edistävät että sitä heikentävät tekijät ja auttaa oppilasta tunnistamaan näiden tekijöiden vaikutuksia omaan terveyteen.
 • Terveystiedon opetuksessa asioita tulee tarkastella fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Lisäksi asioita tulee tarkastella yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan myös globaalisti.
 • Tärkeää on, että opetus tarjoaa oppilaalle riittävästi tietoa ja taitoa tehdä omaa terveyttään koskevia päätöksiä ja ymmärtää näiden päätösten vaikutuksia sekä omaan että lähiympäristön terveyteen.


Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9:

Katso myös: Ympäristöoppi vuosiluokilla 3-6 ja Ympäristöoppi vuosiluokilla 1-2

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.


Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 15.4.9 sivuilla. Työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman terveystiedon ydinasiat ovat:
 • Opetuksessa tulee hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja tuoda esille ajankohtaisia ilmiöitä sekä opettaa näiden kriittistä arviointia ja luotettavuuden tarkastelua.
 • Yhteistyötaitoja kehittäviä oppimismenetelmiä tulee suosia sekä opettaa toimimista erilaisissa kriisitilanteissa. Erityisesti ensiaputaitojen opetteleminen kuuluu terveystiedon opetukseen kahdeksannella vuosiluokalla.
 • Tärkeää on erilaisten opetusmenetelmien monipuolinen käyttö, jotta oppilaalla on mahdollisuus löytää itselleen soveltuvia oppimistyylejä.
 • Opetuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan tutkia ja havainnoida terveyteen liittyviä ilmiöitä erilaisten mittarien avulla ja soveltaa opittua tietoa käytäntöön.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja tämän luvun 15.4.9 sivuilla. Ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen liittyvät Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman terveystiedon ydinasiat ovat:
 • Koulun terveystiedon opetuksessa käsitellään monia oppilaiden elämää koskettavia haastavia kysymyksiä. Tästä johtuen terveystiedon opetuksessa tulee ottaa huomioon kulttuuriset, yksilölliset ja kehitykseen liittyvät tekijät sekä kunnioittaa oppilaiden yksityisyyttä.
 • Opetuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää yhteistyötä toisten oppiaineiden ja kouluterveydenhuollon kanssa.
 • Käytännön harjoittelua tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää terveystiedon opetuksessa.