Terveystiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 9

Terveystiedon tavoitteet vuosiluokalla 9


Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (T1,T3, T4)
 • Oppilas syventää entisestään tietojaan terveydestä laaja-alaisesti.
 • Oppilas tunnistaa oppimista ja jaksamista tukevia keinoja ja mielenterveyttä vahvistavia voimavaroja.
 • Oppilas tutustuu terveyserojen syihin Suomessa ja maailmalla.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (T5, T6, T7, T8)
 • Oppilas ymmärtää yhdeksännen luokan aihealueisiin liittyviä uusia käsitteitä ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti.
 • Oppilas syventää tietojaan ja taitojaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä erityisesti mielenterveyden ja kansantautien näkökulmasta.
 • Oppilas löytää keinoja toimia tarkoituksenmukaisesti huomatessaan omalla kohdalla tai lähipiirissä mielenterveyteen liittyviä ongelmia.
 • Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää tietoa ja arvioida sitä kriittisesti erityisesti mielenterveyteen ja kansantauteihin liittyvissä kysymyksissä.
 • Oppilas lisää ymmärrystään erilaisten terveystottumusten ja terveyttä koskevien valintojen vaikutuksesta pitkällä tähtäimellä omaan terveyteen.
 • Oppilas tunnistaa oman elämän voimavaroja ja osata käyttää niitä mielenterveyttä edistävästi.
 • Oppilas osaa arvioida ja tarkastella kriittisesti erityisesti mielenterveyteen, erityisruokavalioihin ja kansantauteihin liittyviä ilmiöitä ja mainontaa.
 • Oppilas ymmärtää erilaisten arvojen vaikutusta valintoihin erityisesti ruokailutottumusten näkökulmasta.
Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri (T9, T10)
 • Oppilas ymmärtää elinympäristön ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksen ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.
 • Oppilas oppii pohtimaan ja ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia terveydelle.
 • Oppilas tutustuu mielenterveyteen ja kansantauteihin liittyviin terveyspalveluihin.
 • Oppilas löytää keinoja ylläpitää omaa opiskelu-, toiminta- ja työkykyä.
Tavoitteiseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:Terveystiedon sisällöt vuosiluokalla 9

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
 • Terveysasioiden käsittely kokonaisvaltaisesti erityisesti mielenterveyden näkökulmasta.
 • Mielenterveyden merkitys sairauksia ennaltaehkäisevänä tekijänä.
 • Pohditaan, miten elämän kriisit muokkaavaat mielenterveyttä ja omaa minäkuvaa.
 • Stressin, sen ennaltaehkäisyn ja siitä selviämisen käsittely.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
 • Ruoan vaikutus terveyteen erilaisten ruokavalioiden ja painnonhallinan näkökulmasta.
 • Mielenterveyden häiriöiden, syömishäiriöiden ja niiden ennaltaehkäisyn käsitteleminen.
 • Pohditaan keinoja mielenterveyden edistämiseen.
 • Käydään läpi miten ja mistä voi hakea apua jos oppilas kohtaa mielenterveys- tai syömishäiriöitä.
 • Suomalaisten ajankohtaisten kansantautien läpikäyminen; mistä niissä on kyse ja millaisilla valinnoilla voi edistää omaa terveyttään kansantautien näkökulmasta.
 • Tarkastellaan median vaikutusta terveyteen.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Käydään läpi terveyseroja Suomessa ja maailmalla aiheuttavat tekijät ja niiden taustalla olevia syitä.
 • Yhdenvertaisuuden käsite erityisesti terveyspalvelujen käytössä.
 • Kansalaistoiminnan merkitys terveyden edistäjänä.
 • Käsitellään kulttuurisia ja lähiympäristösssä olevia tekijöitä, jotka edesauttavat tai estävät mielenterveyden ongelmien ja kansantautien syntymistä.
 • Medialukutaidon kehittäminen.
 • Pohditaan vammaisuuden ja pitkäaikaissaurauksien vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille.

Terveystiedon arviointi vuosiluokalla 9

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

S1-S3

Terveyteen liittyvät käsitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata esimerkein mitä terveyden edistämisellä tarkoitetaan.

Oppilas pystyy esittelemään elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä ja kuvaamaan esimerkkien avullaterveyden, kasvun ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

S1

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä käyttäytymisen säätelyn analysointi

Oppilas osaa nimetä useita tunteita sekä osaa antaa esimerkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.

Oppilas pystyy tuottamaan ratkaisuja ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä esitellä keinoja stressin ja kriisien käsittelyyn.

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan,omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

S1

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1 S3 S4

Terveydellisen kehityksen analysointi ja toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Oppilas osaa nimetä ja kuvatayhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihinvastuullisia ratkaisuja.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

S1-S3

Terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen

Oppilas pystyy nimeämään useita terveyttä tukevia ja vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita.

Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2 S3

Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen soveltaminen

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.

Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia toimintamalleja itsehoidossa, avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S1 S2

Ei käytettä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T 8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S1-S3

Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arvioiminen

Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa selittää terveystottumuksiin liittyvien ilmiöiden muodostumista.

Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta useantiedon luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

S3

Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen sekä esitellä yhteisöjen, kulttuurin, median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen.

T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

S1 S2

Työkyvyn edistämisen keinojen hahmottaminen

Oppilas osaa laatia opiskelu-, toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas osaa kuvata miten hakeutua oman koulun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa useampia esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.

T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien

ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

S1-S3

Terveyskäsitysten

arviointi sekä oppimista edistävien tekijöiden hahmottaminen

Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.

Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.

T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.

S3

Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien keinojen tunteminen

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä perustella terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.