Terveystiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8

Terveystiedon tavoitteet vuosiluokalla 8

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (T1, T2, T3, T4)
 • Oppilas kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan erityisesti ihastumisen ja seurustelun näkökulmasta.
 • Oppilas harjoittelee sosiaalisia taitoja ja pelisääntöjä ystävyys- ja seurustelusuhteissa.
 • Oppilas harjoittelee elämän kriisien kohtaamista ja pohtii keinoja niiden käsittelyyn ja niistä selviämiseen.
 • Oppilas pohtii omia arvoja ja asenteita sekä harjoittelee kehon ja mielen viestien tunnistamista seksuaalisuuden näkökulmasta.
 • Oppilas syventää tietämystään terveyden laaja-alaisuudesta mm. seksuaaliterveyden näkökulmasta.
 • Oppilas osaa tunnistaa ja asianmukaisesti nimetä murrosiässä tapahtuvia muutoksia.
 • Oppilas osaa toimia järkevästi erilaisissa kriisitilanteissa, kuten onnettomuuksissa ja ensiapua vaativissa tilanteissa.
 • Oppilas osaa hälyttää apua ja antaa itse ensiapua.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (T5, T6, T7, T8)
 • Oppilas syventää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden tietojaan ja taitojaan erityisesti seksuaaliterveyden näkökulmasta.
 • Oppilas osaa nimetä ja käyttää käsiteltäviin aihealueisiin kuuluvia käsitteitä asianmukaisesti.
 • Oppilas osaa etsiä tietoa ja arvioida sen luotettavuutta erityisesti seksuaaliterveyteen ja ensiapuun liittyvissä kysymyksissä.
 • Oppilas pystyy arvioimaan omia turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä tottumuksiaan ja valintojaan kahdeksannen luokan opetussisältöjen osalta.
 • Oppilas osaa kriittisesti pohtia opetukseen liittyviä ajankohtaisia terveysilmiöitä.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri (T10, T12)
 • Oppilas tutustuu kunnan tarjoamiin terveyspalveluihin erityisesti seksuaaliterveyden näkökulmasta.
 • Oppilas tiedostaa ikäluokalle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet auttamisen ja seksuaalisuuden näkökulmasta.

Tavoitteiseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Terveystiedon sisällöt vuosiluokalla 8

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
 • Tunteiden ilmaisu ja ristiriitojen sekä kriisien käsittely ystävyys- ja seurustelusuhteissa.
 • Nuoruudelle tyypillisten kehitysvaihden käsitteleminen (etenkin murrosikä ja sen tuomat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset).
 • Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden kokonaisvaltainen käsittely.
 • Turvataitojen harjoitteleminen erilaisissa hätätilanteissa.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
 • Seksuaaliterveyden eri osa-alueiden käsittely sekä seksuaalisen moninaisuuden käsitteleminen.
 • Yleisimpien sukupuolitautien ja niiltä suojautumisen käsittely.
 • Ajankohtaisten seksuaaliterveyteen liittyvien ilmiöiden pohtiminen ja tiedon luotettavuuden arvioinnin harjoitteleminen.
 • Yleisimpien tapaturmien ja onnettomuuksien syiden käsittely sekä niiden ennaltaehkäisyn keinojen pohtiminen.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Median vaikutus ihmisen minäkuvan muodostumiseen.
 • Tutustutaan terveyspalveluiden käyttöön seksuaaliterveyden näkökulmasta ja
 • Harjoitellaan hälyttämään apua oikein.
 • Seksuaalioikeuksien käsittely.
 • Pohditaan keinoja vaikuttaa oman elinympäristön turvallisuuteen.
 • Koulukiusaamiseen ja turvalliseen kouluympäristöön liittyvien asioiden käsittely.

Terveystiedon arviointi vuosiluokalla 8

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.