Terveystiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Terveystiedon tavoitteet vuosiluokalla 7

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokalle 7

Terveystieto oppiaineen sisällöt tulee kohdistaa opetusta saavan ikätason kehitysvaiheeseen. Tästä syystä yläkoulussa syvennetään ja laajennetaan alakoulussa opittua tieto- ja taitopohjaa sekä opetellaan uusia asioita. Pyrkimyksenä on, että ajattelu ja osaaminen syventyvät vuosi vuodelta ja uutta tietoa osataan yhdistää aiemmin opittuun tietoon sekä mahdollisesti korjataan vanhentunutta tietoa.

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys (T1, T2, T3)
 • Oppilas hahmottaa terveyden kokonaisvaltaisuuden ja ymmärtää keinoja oman terveyden edistämiseen.
 • Oppilas hahmottaa elämänkulun ja eri ikäkausille tyypilliset kehitysvaiheet.
 • Oppilas harjoittelee tunteiden tunnistamista ja niiden säätelyä sekä tunteiden ilmaisemista.
 • Oppilas ymmärtää kasvun ja kehityksen mukanaan tuomia haasteita uusina mahdollisuuksina.
 • Oppilaan ymmärryksen lisääntyminen omien arkisten valintojen (uni, ravitsemus, liikunta) vaikutuksesta omalle terveydelle ja hyvinvoinnille.
Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (T5, T6, T7, T8)
 • Oppilas ymmärtää, millaiset terveyttä koskevat valinnat lisäävät hänen hyvinvointiaan ja miten hän voi omilla valinnoillaan ehkäistä sairauksien syntymistä.
 • Oppilas hahmottaa terveyden kolme eri ulottuvuutta (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.
 • Oppilas ymmärtää seitsemännen luokan opetussisältöihin kuuluvia käsitteitä ja harjoittelee niiden käyttämistä oikeissa tarkoituksissa.
 • Oppilas oppii etsimään sairauksiin ja terveyteen liittyvää ajankohtaista tietoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta.
 • Oppilas tietää miten toimia erilaisten sairauksien aiheuttamissa tilanteissa, esimerkiksi milloin on syytä hakeutua lääkäriin.
 • Oppilas tietää tavallisimpien tautien kotihoito-ohjeita.
 • Oppilas ymmärtää omien terveyteen liittyvien valintojen (kuten unen, ravitsemuksen ja liikunnan) merkityksen omalle hyvinvoinnilleen.
 • Oppilas pohtii omaa liikennekäyttäytymistään ja sen turvallisuutta.
 • Oppilas tunnistaa mielihyvää tuottavia tekijöitä ja näkee niiden vaikutuksen omalle hyvinvoinnilleen.
 • Oppilas osaa arvioida erityisesti uneen, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvien muotivillitysten ja mainosten luotettavuutta.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri (T10, T11)
 • Oppilas hahmottaa paikkakuntakohtaisia terveyspalveluja erityisesti tavallisimpien tartuntatautien osalta.
 • Oppilas harjoittelee muodostamaan käsitystä itselle soveltuvista oppimismenetelmistä.
Tavoitteiseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Terveystiedon sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
 • Opetuksessa tuodaan esille terveyden kolmiuloitteisuus (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys).
 • Oppilasta tulee auttaa nimeämään ja löytämään omia käytettävissä olevia voimavaroja, joilla hän voi edistää omaa hyvinvointiaan.
 • Selvittää elämänkulku ja siihen kuuluvat kehitysvaiheet.
 • Tunteiden tunnistamaminen ja nimeäminen sekä erilaisten tunteiden aiheuttamien reaktioiden tunnistaminen.
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
 • Opetuksessa tulee käsitellä terveelliset elämäntavat: arkirytmi, unen ja hygienian merkitys terveydelle, ravitsemus ja liikunta.
 • Mielihyvän käsitteleminen ja sen merkityksen ymmärtäminen sekä mielihyvää tuottavien tekijöiden nimeäminen.
 • Päihde-aihealueen monipuolinen läpikäyminen, riippuvuuksien käsittely sekä sen käsitteleminen, millainen vaikutus niillä on ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.
 • Turvallinen liikennekäyttäytyminen ja sen pohtiminen, kuinka voi omalta osaltaan edistää omaa ja toisten turvallisuutta liikenteessä.
 • Erilaisten tartuntatautien käsittely ja keinot niiden ehkäisemiseen.
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Opetellaan itsehoidon keinoja ja tutustutaan terveyspalveluiden käyttöön esimerkiksi yleisimpien tartuntatautien osalta.
 • Arvioidaan eri lähteistä löytyvän tiedon luotettavuutta erityisesti päihteitä koskevissa asioissa.
 • Pohditaan median vaikutusta terveyteen elämäntapojen ja päihteiden käytön näkökulmasta.

Terveystiedon arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.