Kemian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Kemian tavoitteet vuosiluokalla 7

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun

 • Motivointi ja kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

 • Kokeellinen työskentely kehittää oma-aloitteisuutta, itseluottamusta ja pitkäjänteisyyttä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

 • Eri ammattialat

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

 • Kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

 • Kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

 • Kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

 • Kemian merkkikieli ja kemian käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä

 • Kemian merkkikieli ja kemian käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista

 • Kemian merkkikieli ja kemian käsitteet
 • Olomuodot
 • Erotusmenetelmät
 • Kemiallinen reaktio

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Kemian sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Luonnontieteellinen tutkimus

 • Turvallisuus ja työskentelytaidot
 • Paloturvallisuus

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

 • Arjen kemikaalit ja paloturvallisuus kotona, koulussa ja ympäristössä
 • Kemikaalien käyttöturvallisuus ja kemikaalivalvonta

S3 Kemia yhteiskunnassa

 • Eri ammattialat
 • Paikalliset alan yritykset

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana

 • Ajankohtaiset kemian uutiset mediassa paikallisesti, Suomessa ja maailmassa

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne

 • Seos ja puhdas aine
 • Atomin rakenne

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset

 • Kemian kieli: kemialliset merkit, reaktioyhtälö
 • Kemiallinen reaktio: reaktionopeus, palaminen

Kemian arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota turvalliseen työskentelyyn työohjeen mukaisesti sekä kokeellisen työskentelyn toteutuksen suunnitteluun, työskentelyn etenemiseen, havaintojen kirjaamiseen ja tulosten esittämiseen tuntitilanteissa. Keskeisten sisältöjen hallintaa testataan kokeilla.

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuksiin asti.Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.