Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 9

Fysiikan tavoitteet vuosiluokalla 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

 • Motivointi, arkikokemukset ja kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

 • Saa erehtyä, pohdinta ja työnteko palkitsee
 • Kokeellinen työskentely kehittää oma-aloitteisuutta, itseluottamusta ja pitkäjänteisyyttä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

 • Fysiikan maailma: aineelliset ja aineettomat ilmiöt, ihminen, arkielämä, luonto, tekniikka ja sovellukset, vaarat, tieteiden nivoutuminen, ammatit, maailmankaikkeus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

 • Fysiikan tutkimuksen tuottaman tiedon tärkeys mm. oman hyvinvoinnin, energian tuotannon ja luonnonvarojen säästämisen kannalta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

 • Arkikokemukset ja ennakkokäsitykset
 • Pohdinta ja keskustelu
 • Ennusteet, kokeellisuus ja johtopäätökset

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

 • Kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

 • Kokeellisuus
 • Tiedonhaku ja oppilaiden tekemät tuotokset esim. kirjallinen tutkielma, diaesitys, video

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

 • Kokeellisuus
 • Tutustutaan erilaisiin fysiikan sovelluksiin esim. magneetti, hehkulamppu, paristo, muuntaja
 • Fysiikan sovelluksiin pyritään tutustumaan monipuolisesti huomioimalla sekä arkielämän, yhteiskunnan ja teknologian kehityksen, turvallisuuden, että oppilaiden mielenkiinnon kautta korostuvat sovellukset
 • Tiedonhaku ja oppilaiden tekemät tuotokset esim. kirjallinen tutkielma, diaesitys, video

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

 • Vaihtelevat työtavat: yksilö, ryhmä, projekti
 • Monipuolinen kokeellisuus: demonstraatiot, oppilastyöt, simulaatiot
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia
 • Oppilastöiden, tiivistelmien, tehtävien ja tutkielmien toteuttaminen tieto- ja viestintäteknologian välinen: sähköiset mittavälineet, demonstrointi- ja kokeellisuusohjelmistot, radio, tv, video, oppimispelit, internet ja sähköiset oppimateriaalit

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

 • Ennusteet ja kokeellisuus ja johtopäätökset
 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

 • Pohdinnat ja keskustelut
 • Vaihtelevat työtavat: yksilö, ryhmä, projekti
 • Monipuolinen kokeellisuus: demonstraatiot, oppilastyö, simulaatiot
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

 • Kokeellisen tutkimuksen perusteella tuotetaan tietoa
 • Fysiikan ja tieteiden historia
 • Mallit

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten energiasta ja sähkömagnetismista sekä säteilystä

 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet
 • Oppilastyöt
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

 • Fysiikan ilmiöiden sitominen arkielämään
 • Vierailut
 • Oppiaineiden välinen yhteistyö
 • Selvitetään fysiikan osaamisen merkitystä koulutuksessa ja eri ammateissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Fysiikan sisällöt vuosiluokalla 9

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
 • Työturvallisuus
 • Oppimaan oppiminen
 • Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

 • Nopeus ja kiihtyvyys arkielämässä myös laskennallisesti
 • Energian, voiman, työn ja tehon käsitteet arkielämässä ja luonnossa
 • Sähkö ja magnetismi arkielämässä ja luonnossa
 • Sähkömagneettisen säteilyn lajit, ilmiöt ja sovellukset arkielämässä ja luonnossa
 • Ydinreaktioiden ja radioaktiivisuuden ilmiöt ja sovellukset arkielämässä ja luonnossa
 • Hiukkassäteilyn lajit, ilmiöt ja sovellukset arkielämässä ja luonnossa
 • Ionisoiva ja ionisoimaton säteily
 • Sähköturvallisuus
 • Säteilyturvallisuus

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

 • Lämmön- ja sähköntuotannon ketju
 • Sähkömagnetismin, säteilyn ja ydinfysiikan sovellukset
 • Fysikaalisen tiedon historia ja kehitys sähkömagnetismin, säteilyn ja ydinfysiikan osalta
 • Luonnollinen ja keinotekoinen säteily
 • Aihealueen ilmiöiden merkityksen korostaminen eri ammattialoilla
 • Paikalliset alan yritykset

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

 • Fysiikan ilmiöissä pätevä yleinen pyrkimys tasapainoon
 • Energian lajit ja energian säilyminen
 • Näkyvä ja näkymätön aine ja säteily
 • Hyötysuhde käsitteenä kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti
 • Tutustutaan sähkömagnetismiin, säteilyn lajeihin ja ydinfysiikkaan aineen rakenteen, luonnon ja maailmankaikkeuden mittakaavassa
 • Ajankohtaiset aihealueen uutiset mediassa paikallisesti, Suomessa ja maailmalla

S5 Vuorovaikutus ja liike

 • Voima, nopeus ja kiihtyvyys laskennallisesti
 • Liiketilan kuvaajien yhdistäminen nopeuden ja kiihtyvyyden laskuihin
 • Mekaaninen energia, työ ja teho kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti
 • Yksinkertaiset koneet, painopiste ja tasapainolajit
 • Energian, voiman, työn ja tehon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen sitominen yhteen

S6 Sähkö

 • Sähkövaraus
 • Sähköinen vuorovaikutus
 • Magneettinen vuorovaikutus
 • Jännite, virta ja virtapiirit
 • Resistanssi
 • Sähköturvallisuus
 • Sähkömagnetismi ja sähkömagneettinen induktio
 • Sähköenergia, sähköteho ja sähköntuotanto
 • Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen kokeellinen työskentely

Fysiikan arviointi vuosiluokalla 9

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota turvalliseen työskentelyyn työohjeen mukaisesti sekä kokeellisen työskentelyn toteutuksen suunnitteluun, työskentelyn etenemiseen, havaintojen kirjaamiseen ja tulosten esittämiseen tuntitilanteissa. Keskeisten sisältöjen hallintaa testataan kokeilla.

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan päättöarvioinnin kriteereihin. Fysiikassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

S1-S6

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.

Oppilas osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

S1-S6

Fysiikan merkityksen arvioiminen

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osaa kuvata fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta.

Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

S1-S6

Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu

Oppilas osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.

Oppilas osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

S1-S6

Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen

Oppilas osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan.

Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa erilaisia tutkimuksia.

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

S1-S6

Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi

Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.

Oppilas osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

S1-S6

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa

Oppilas osaa kuvata joitakin teknologisia sovelluksia ja niiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa työskennellä yhteistyössä teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

S1-S6

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

Oppilas osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen

Oppilas osaa kuvata ja selittää ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla.

Oppilas osaa yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet.

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia malleja ja tehdä ennusteita sekä harjoittelee yksinkertaisten mallien muodostamista mittaustuloksista.

Oppilas osaa kuvata mallia ja nimetä mallin rajoituksia tai puutteita.

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

S1-S6

Argumentointi­taidot ja tietolähteiden käyttäminen

Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.

Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla.

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

S1, S4

Luonnontieteel­lisen tiedon luonteen hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.

Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä

S5, S6

Tiedollisten jatko-opinto­valmiuksien saavuttaminen

Oppilas osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa.

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

S1-S6

Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa

Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä.