Fysiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8

Fysiikan tavoitteet vuosiluokalla 8

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun

 • Motivointi, arkikokemukset ja kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti

 • Saa erehtyä, pohdinta ja työnteko palkitsee
 • Kokeellinen työskentely kehittää oma-aloitteisuutta, itseluottamusta ja pitkäjänteisyyttä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.

 • Fysiikan maailma: aineelliset ja aineettomat ilmiöt, ihminen, arkielämä, luonto, tekniikka ja sovellukset, vaarat, tieteiden nivoutuminen, ammatit, maailmankaikkeus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

 • Fysiikan tutkimuksen tuottaman tiedon tärkeys mm. oman hyvinvoinnin, energian tuotannon ja luonnonvarojen säästämisen kannalta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Tutkimisen taidot

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi

 • Arkikokemukset ja ennakkokäsitykset
 • Pohdinta ja keskustelu
 • Ennusteet, kokeellisuus ja johtopäätökset

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti

 • Kokeellisuus

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia

 • Kokeellisuus
 • Tiedonhaku ja oppilaiden tekemät tuotokset esim. kirjallinen tutkielma, diaesitys, video

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

 • Kokeellisuus
 • Tutustutaan erilaisiin fysiikan sovelluksiin esim. lämpömittari, termostaatti, raketti, lentokone
 • Fysiikan sovelluksiin pyritään tutustumaan monipuolisesti huomioimalla sekä arkielämän, yhteiskunnan ja teknologian kehityksen, turvallisuuden, että oppilaiden mielenkiinnon kautta korostuvat sovellukset
 • Tiedonhaku ja oppilaiden tekemät tuotokset esim. kirjallinen tutkielma, diaesitys, video

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

 • Vaihtelevat työtavat: yksilö, ryhmä, projekti
 • Monipuolinen kokeellisuus: demonstraatiot, oppilastyöt, simulaatiot
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia
 • Oppilastöiden, tiivistelmien, tehtävien ja tutkielmien toteuttaminen tieto- ja viestintäteknologian välinen: sähköiset mittavälineet, demonstrointi- ja kokeellisuusohjelmistot, radio, tv, video, oppimispelit, internet ja sähköiset oppimateriaalit

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä

 • Ennusteet ja kokeellisuus ja johtopäätökset
 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla

 • Pohdinnat ja keskustelut
 • Vaihtelevat työtavat: yksilö, ryhmä, projekti
 • Monipuolinen kokeellisuus: demonstraatiot, oppilastyö, simulaatiot
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

 • Kokeellisen tutkimuksen perusteella tuotetaan tietoa
 • Fysiikan ja tieteiden historia
 • Mallit

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä lämmöstä

 • Fysiikan merkkikieli ja fysiikan käsitteet
 • Oppilastyöt
 • Monipuoliset tietolähteet: kirjat, kokeellisuus, tieto- ja viestintäteknologia

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

 • Fysiikan ilmiöiden sitominen arkielämään
 • Vierailut
 • Oppiaineiden välinen yhteistyö
 • Selvitetään fysiikan osaamisen merkitystä koulutuksessa ja eri ammateissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Fysiikan sisällöt vuosiluokalla 8

S1 Luonnontieteellinen tutkimus
 • Työturvallisuus
 • Oppimaan oppiminen
 • Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa.

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä

 • Vuorovaikutukseen ja voimaan, kitkaan, lämpöön, paineeseen ja tiheyteen liittyvin ilmiöihin tutustuminen sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti arkielämään ja sovelluksiin linkittäen
 • Aihealueen ilmiöiden vaaroilta suojautuminen

S3 Fysiikka yhteiskunnassa

 • Fysikaalisen tiedon historia ja kehitys aihealueen ilmiöiden osalta
 • Aihealueen ilmiöiden soveltaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa: esim: ekologinen energiantuotanto, lämpöenergian tuotanto, liiketilan yhteys kokonaisvoimaan, lämpölaajenemisen hyödyt ja haitat, kitkan hyödyt ja haitat, paine- ja tiheyserojen hyödyntäminen
 • Fysiikan merkityksen korostaminen eri ammattialoilla
 • Paikalliset alan yritykset

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana

 • Fysiikan ilmiöissä pätevä yleinen pyrkimys tasapainoon
 • Energian käsitteen kvalitatiivinen läpikäynti
 • Energian peruslajit ja energian säilyminen kvalitatiivisesti
 • Tutustutaan vuorovaikutukseen, voimaan ja lämpöön liittyviin ilmiöihin aineen rakenteessa, luonnossa ja maailmankaikkeudessa
 • Lämpö aineessa ja sähkömagneettisena säteilynä
 • Lämpölaajeneminen
 • Lämmön siirtyminen
 • Olomuodonmuutokset
 • Tiheys ja noste
 • Paine
 • Ajankohtaiset fysiikan uutiset mediassa paikallisesti, Suomessa ja maailmalla

S5 Vuorovaikutus ja liike

 • Vuorovaikutuksen ja voiman peruslajit
 • Tarkastellaan kappaleeseen vaikuttavia voimia ja niiden vaikutusta kappaleen liikkeeseen
 • Kappaleen liiketilaa kuvataan tasaisen- ja muuttuvan liikkeen malleilla kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti liiketilan tunnistuksissa ja mittauksissa

Fysiikan arviointi vuosiluokalla 8

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota turvalliseen työskentelyyn työohjeen mukaisesti sekä kokeellisen työskentelyn toteutuksen suunnitteluun, työskentelyn etenemiseen, havaintojen kirjaamiseen ja tulosten esittämiseen tuntitilanteissa. Keskeisten sisältöjen hallintaa testataan kokeilla.

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.