Maantiedon tavoitteet vuosiluokalla 8


Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.

_ Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Maantieteelliset taidot


T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: