Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Maantiedon tavoitteet vuosiluokalla 7

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

-
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Maantiedon sisällöt vuosiluokalla 7

Vuosiluokalla 7. keskitytään koko maailman hahmottamiseen, sen keskeisen karttakuvan ja paikannimistön opiskeluun.

S1 Maapallon karttakuva ja alueet

 • maanosat
 • valtameret
 • ilmansuunnat ja koordinaatisto
 • kartaston käyttö ja tulkinta

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma

 • ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja niiden sijoittaminen kartalle

 • pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla

 • maa planeettana
 • maapallon sisä- ja ulkosyntyisiin tapahtumiin tutustuminen
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • ilmastonmuutos ja ihmisen toiminnan vaikutus ilmanlaatuun
 • puhtaan veden merkitys
 • kaivostoiminta ja luonnonvarojen kulutus
 • ravinto ja ympäristö

Maantiedon arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi. Arvioinnissa painotetaan oppilaan tuntityöskentelyä sekä testeissä ja kokeissa menestymistä.

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.