Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Biologian tavoitteet vuosiluokalla 7


Biologinen tieto ja ymmärrys


T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologiset taidot

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologian asenne ja arvotavoitteet

T12
innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Biologian sisällöt vuosiluokalla 7

Vuosiluokalla 7 opiskellaan vesien biologiaa. Opetuksessa käytetään hyväksi koulun lähiympäristöä ja paikallisen luonnon erityispiirteitä.

Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin.

S1 Biologinen tutkimus
 • biologisiin tutkimusmenetelmiin tutustuminen
 • mikroskoopin käytön harjoittelu
 • preparointi (esim. kala)
 • vesiekosysteemin omakohtainen tutkiminen
 • kasvion kerääminen tai kuvaaminen annetun kasviluettelon ja ohjeiden mukaan
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
 • tutustuminen vesien kasvi-ja eläinlajistoon
 • ihmistoiminnan vaikutusten havainnointi vesiekosysteemissä
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta
 • vesiekosysteemin keskeisten kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen
 • vesiekosysteemiin liittyvät perustiedot
 • vesien lajien ekologiaan ja lajien välisen vuorovaikutussuhteisiin tutustuminen
 • vesieliöiden sopeutuminen talveen ja elämään jään alla
S4 Mitä elämä on?
 • vesiekosysteemin lajien tutkiminen ja havainnointi
 • kalojen ja vesien nisäkkäiden sekä lintujen sopeutuminen vesielämään
 • kalojen ja vesilintujen lisääntyminen
 • selkärangattomien metamorfoosi = muodonvaihdos
 • fotosynteesi = yhteyttäminen
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • suomalaisten vesiekosysteemien haavoittuvuus ja uhkatekijät
 • vesiekosysteemin suojeluun tutustuminen
 • oma ympäristökäyttäytyminen ja sen seurausten pohtiminen erityisesti vesiekosysteemien kannalta

Biologian arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Biologian arvioinnissa painotetaan oppilaan tuntityöskentelyä sekä testeissä, kokeissa ja lajintunnistuskokeissa menestymistä. Lisäksi 7. ja 8. vuosiluokan välisenä kesänä KERÄTÄÄN tai KUVATAAN KASVIO, joka vaikuttaa 8. vuosiluokan arviointiin.

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.