Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 9

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
 • Looginen ajattelu
 • Päättelykyvyn vahvistaminen
 • Täsmällinen esittäminen
 • Laskimen käyttö
 • Ohjelmointi

S2 Ohjelmointi
 • Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.
 • T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen.
 • Syvennetään algoritmista ajattelua.
 • Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä.
 • Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua.
 • Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia.
 • S2 Kokeilu: Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
S3 Algebra
 • Yhtälöparit ja niiden ratkaiseminen
S4 Funktiot
 • Riippuvuus graafisesti ja algebrallisesti
 • Suoraan ja kääntäen verrannollisuus
 • Funktion käsite
 • Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon
 • Suoran kulmakerroin ja vakiotermi
 • Funktion ominaisuuksien tutkiminen (nollakohdat, positiivisuus, negatiivisuus, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen)
S5 Geometria
 • Trigonometriset funktiot
 • Kolmiulotteisia kappaleita
 • Pallon, lieriön ja kartion pinta-ala ja tilavuus
 • Tilavuus- ja vetomitat
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 • Tilastolliset käsitteet (moodi, mediaani, keskiarvo, hajonta ja frekvenssi)
 • Todennäköisyys
 • Taulukkolaskentaohjelman hyödyntäminen tilastomatematiikassa