Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 8

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T2 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen


Työskentelyn taidot

T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito


T4 Kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T5 Tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T6 Ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T7 Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun

-Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T9 Opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen


Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T10 Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

T12 Tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

T13 Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys


T14 Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito


T16 Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä

-Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T17 Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia

-Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T18 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia

-Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito


T20 Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen

-Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys


Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 8

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät

 • Riippuvuuksien löytäminen ja esittäminen matematiikan kielellä
 • Sovelletaan tietokoneohjelmia matematiikan opiskeluun
 • Todistamisen perusteita
S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • Tarkka arvo, pyöristäminen ja likiarvo
 • Neliöjuuri
 • Prosenttilaskenta
S3 Algebra
 • Potenssilausekkeiden sieventäminen
 • Polynomin käsite
 • Polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua
 • Syvennetään ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisemistaitoja sekä opitaan ratkaisemaan vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
 • Epäyhtälöt
 • Verrannollisuus
S5 Geometria
 • Pythagoraan lause ja sen soveltaminen
 • Monikulmion pinta-ala ja piirin pituus
 • Ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala
 • Mittayksiköt ja yksikönmuunnokset
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 • Ohjelmointi

Matematiikan arviointi vuosiluokalla 8

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arvioinnissa painotetaan oppilaan tuntityöskentelyä sekä testeissä ja kokeissa menestymistä.

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin esim. värinapeilla tai värisauvoilla. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.