Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet vuosiluokalla 7

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

- T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

- T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

- T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman keinoin

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

- T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Tavoitteisiin T1-T4 liittyvä sisältö (S1):

 • Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.
 • Havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä omaan kielenkäyttöön.
 • Harjoitellaan itseilmaisun taitoja, esimerkiksi puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista.
 • Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja, esimerkiksi ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
 • Syvennetään tietoisuutta omasta viestijäkuvasta: harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
 • Tutustutaan draaman keinoihin ja ilmaisumuotoihin.


Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitäkäyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tavoitteisiin T5-T9 liittyvä sisältö (S2):

 • Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja vahvistetaan lukutaitoa. Tekstien ymmärtämisen ja tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.
 • Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin ja erilaisiin tietolähteisiin. Arvioidaan tiedon luotettavuutta.
 • Tutustutaan eri kirjallisuudenlajeihin ja opiskellaan kaunokirjallisuuden peruskäsitteitä.
 • Tunnistetaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.
 • Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.


Tekstien tuottaminen

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Tavoitteisiin T10-T14 liittyvä sisältö (S3):

 • Rohkaistaan tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina, verkkoteksteinä tai draaman keinoin.
 • Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.
 • Ohjataan oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa.
 • Tutustutaan erityyppisten tekstien, kuten kertovien, kuvaavien, ohjaavien, pohtivien ja kantaa ottavien tekstien, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.
 • Hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita. Vahvistetaan ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen rakenteista kappalerakenteiden sekä pää- ja sivulauseiden avulla.
 • Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita oman tekstin tuottamisessa ja muokkauksessa.
 • Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Monilukutaito (L4)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Tavoitteisiin T15-T17 liittyvä sisältö (S4):

 • Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella, kuten sanojen luokittelu ja taivutus.
 • Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.
 • Kannustetaan lukemaan monipuolisesti, esimerkiksi nuortenkirjoja, klassikoita, nykykirjallisuutta ja tietokirjoja, sekä hyödyntämään kirjaston tarjontaa.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, esimerkiksi kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

Suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.
 • Havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä omaan kielenkäyttöön.
 • Harjoitellaan itseilmaisun taitoja, esimerkiksi puhe-esitysten pitämistä ja havainnollistamista.
 • Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja, esimerkiksi ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.
 • Syvennetään tietoisuutta omasta viestijäkuvasta: harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.
 • Tutustutaan draaman keinoihin ja ilmaisumuotoihin.


S2 Tekstien tulkitseminen

 • Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja vahvistetaan lukutaitoa. Tekstien ymmärtämisen ja tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä.
 • Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin ja erilaisiin tietolähteisiin. Arvioidaan tiedon luotettavuutta.
 • Tutustutaan eri kirjallisuudenlajeihin ja opiskellaan kaunokirjallisuuden peruskäsitteitä.
 • Tunnistetaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa.
 • Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.


S3 Tekstien tuottaminen

 • Rohkaistaan tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina, verkkoteksteinä tai draaman keinoin.
 • Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain.
 • Ohjataan oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa.
 • Tutustutaan erityyppisten tekstien, kuten kertovien, kuvaavien, ohjaavien, pohtivien ja kantaa ottavien tekstien, tavoitteisiin ja arviointikriteereihin ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.
 • Hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita. Vahvistetaan ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen rakenteista kappalerakenteiden sekä pää- ja sivulauseiden avulla.
 • Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita oman tekstin tuottamisessa ja muokkauksessa.
 • Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 • Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella, kuten sanojen luokittelu ja taivutus.
 • Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.
 • Kannustetaan lukemaan monipuolisesti, esimerkiksi nuortenkirjoja, klassikoita, nykykirjallisuutta ja tietokirjoja, sekä hyödyntämään kirjaston tarjontaa.
 • Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, esimerkiksi kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.

Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.