Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

S2 opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokilla 7–9 suomi toisena kielenä -oppimäärällä tarkoitetaan maahanmuuttajataustaiselle oppilaille tarkoitettua suomen kielen oppimäärää, joka on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääristä. Oppilasta opettavat opettajat määrittävät oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään. Oppilaan huoltajalla on oikeus päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita tulee opettaa oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe huomioiden. Opetus voidaan järjestää erillisinä suomi toisena kielenä -tunteina tai eriyttäen äidinkieli ja kirjallisuus -oppitunneilla. On kuitenkin huomioitava, että oppilaan edistymistä ja suoriutumista arvioidaan aina suhteessa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin.

Suomi toisena kielenä -oppimäärää voidaan opettaa noudattaen opetussuunnitelman perusteissa annettuja tavoitteita ja sisältöjä eri vuosiluokilla. Opetuksessa pitää huomioida oppilaan ikäkauden ja kielitason vaatimat edellytykset. Tämän vuoksi kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot.

Opettajien opetuksen suunnittelun ja oppilaiden kielitaidon arvioinnin ja itsearvioinnin tueksi perustetyöryhmän toimeksiannosta on laadittu kehittyvän kielitaidon asteikko.

Asteikko ottaa huomioon nimenomaan toisen kielen oppimisen tarpeet ja kontekstin. Asteikko on laadittu käyttäen pohjana Eurooppalaista viitekehystä ja sen suomalaisia sekä muissa maissa tehtyjä sovelluksia sekä hyödyntäen tietoa suomi toisena kielenä opetuksesta ja viimeaikaisista tutkimuksista (esim. Cefling, Jyväskylän yliopisto). Tasokuvauksissa on pyritty ottamaan huomioon nimenomaan toisen kielen opetuksen tarpeet ja perusopetuksen näkökulma. Ne on myös linkitetty S2-oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden kanssa. Tämä näkyy muun muassa siten, että asteikossa tarkastellaan kielitaitoa sekä osa-alueittain että vuorovaikutuksessa toisiinsa kietoutuvina taitoina määritellään kullekin tasolle tyypillisiä tekstitaitoja ja tekstejä kuvataan, miten kielitaito kehittyy tasolta toiselle kuvataan, millaisen tuen avulla oppilas voi ylittää senhetkisen osaamisensa.

Asteikolla pyritään konkretisoimaan, miten kielitaito yleisellä tasolla kehittyy, vaikka kielitaidon kuvaaminen tasoina ei olekaan ongelmatonta. Siksi onkin huomattava, että oppilaan osaamisessa on usein piirteitä eri tasojen kuvauksista tai oppilaan osaaminen ei kata kaikkia kullekin tasolle määriteltyjä piirteitä. Eri tasoihin liitettyjen tekstien kuvaus ei myöskään ole aukoton, koska esim. alkeisvaiheessa oleva oppilas voi riittävästi tuettuna pystyä tuottamaan myös B-tason tekstilajeja. Samoin esim. vuorovaikutustilanteissa oppilas voi pystyä ylittämään merkittävästi kielitaitonsa rajoja. Vuorovaikutuksessa opitaan ja vuorovaikutus tukee myös oppilaan omaa tuottamista ja ymmärtämistä. Tekstilistauksen tarkoituksena on lähinnä ilmentää, millaisia tekstejä oppilaan olisi syytä oppia hallitsemaan, jotta kielitaito ja tekstitaidot laajenevat ja monipuolistuvat.

Asteikkoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi arviointikriteereinä, vaan oppilaan oppimisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Asteikko on tarkoitettu tukimateriaaliksi oppilaan kielitaidon kartoittamiseen. Asteikon kuvausten avulla on mahdollista saada tietoa oppilaan kielitaidon vahvuuksista ja kehittämiskohteista, jolloin opetuksen suunnittelu ja oppimateriaalien valinta on helpompaa varsinkin silloin, kun oppilaiden kielitaitoprofiilit vaihtelevat.

Äänekosken kaupungin paikallisissa opetussuunnitelmaratkaisuissa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus- oppimäärän tavoitteet, sisältö ja arviointi on jaettu kolmeen osaan: vuosiluokat 1 - 2, vuosiluokat 3 - 6 ja vuosiluokat 7 - 9. Oppimäärän sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille oppilaan yksilöllinen kielitaidon taso huomioiden.