Oppilaanohjauksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Oppilaanohjauksen sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Oppiminen ja opiskelu

 • kouluyhteisössä toimiminen
 • arviointi perusopetuksessa
 • roolit ja omat toimintatavat sekä niiden vaikutus luokan tai ryhmän yhteishenkeen ja toimintakykyyn sekä ryhmän opiskeluilmapiiriin
 • oppiaineiden tavoitteiden ja työelämätaitojen väliset yhteydet
 • koulutuksen merkitys ihmiselle ja yhteiskunnalle
 • koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettaminen ja niiden arviointi
 • opintoihin liittyvät valinnat sekä opintojen eteneminen
 • opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu; opiskelun suunnittelu ja ajankäyttö, ymmärtävä lukeminen, käsitekartta opiskeluvälineenä, referaatti ja essee, muistin toiminta ja muististrategiat

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

 • itsetuntemus; omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
 • itsearviointi- ja vertaisarviointitaidot
 • suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • omiin valintoihin vaikuttavat tekijät; tiedot, taidot, arvot, asenteet ja sosiaalinen verkosto
 • omien valintojen merkitys tulevaisuudelle

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

 • vuorovaikutus- ja viestintätaitojen harjoittelua erilaisissa ryhmissä ja ympäristöissä
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • työnteon asenne

S4 Työelämään tutustuminen

 • erilaisia ammattinimikkeitä ja niihin liittyvän osaamisen kartoittaminen
 • kielitaidon merkitys työelämässä