Oppilaanohjauksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Oppilaanohjauksen tavoitteet vuosiluokalla 7

T1 Osallistuminen ja aktiivinen toiminta

Auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7-9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä, kehittää oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • oppilas kehittää sosiaalisia taitojaan ja tunnetaitojaan
 • kannustetaan oppilasta hyödyntämään teknologiaa opiskelussa
 • oppilasta tuetaan opiskeluun liittyvän ajanhallinnan suunnittelussa
 • oppilasta ohjataan ottamaan huomioon sekä oma että toisten hyvinvointi ja turvallisuus

L7 Osallistuminen,vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • oppilas osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
 • ohjataan oppilasta huomaamaan omien valintojen ja elämäntapojen merkitys itselle, lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle

T2 Oppimaan oppimisen taidot

Kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • oppilas omaksuu aktiivisen rooli oppimisessa
 • oppilasta ohjataan ottamaan vastuu omasta opiskelustaan
 • tuetaan monipuolisia oppimistaitoja
 • tuetaan oppilaan ajattelutaitoja ja kriittistä ajattelua

T3 Elinikäinen oppiminen

Luo edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • oppilas omaksuu aktiivisen rooli oppimisessa
 • oppilasta ohjataan ottamaan vastuu omasta opiskelustaan
 • tuetaan monipuolisia oppimistaitoja
 • tuetaan oppilaan ajattelutaitoja ja kriittistä ajattelua

T4 Itsetuntemus

Ohjaa oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • oppilas kehittää sosiaalisia taitojaan ja tunnetaitojaan
 • oppilasta tuetaan opiskeluun liittyvän ajanhallinnan suunnittelussa
 • oppilasta opetetaan ottamaan huomioon sekä oma että toisten hyvinvointi ja turvallisuus

T5 Tavoitteiden asettaminen

Ohjaa oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • oppilas omaksuu aktiivisen rooli oppimisessa
 • oppilasta ohjataan ottamaan vastuu omasta opiskelustaan
 • tuetaan oppilaan ajattelutaitoja ja kriittistä ajattelua

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • kannustetaan oppilasta hyödyntämään teknologiaa opiskelussa
 • oppilasta tuetaan opiskeluun liittyvän ajanhallinnan suunnittelussa

T6, T7 Työelämään suuntautuva oppiminen

T6 Auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

 • oppilas oppii tuntemaan työelämää omien kokemustensa kautta
 • oppilaalle syntyy myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • ohjataan oppilaita yrittäjämäiseen asenteeseen kaikessa työnteossa
 • oppilasta tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan

L7 Osallistuminen,vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • oppilas osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti
 • ohjataan oppilasta huomaamaan omien valintojen ja elämäntapojen merkitys itselle, lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle

T7 Ohjaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen.

L4 Monilukutaito

 • tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitojen harjoittaminen
 • medialukutaidon syventäminen: eri medioiden hyödyntäminen opiskelussa sekä tiedon arviointi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • oppilaan ohjaaminen monipuoliseen tiedonhankintaan ja vahvaan lähdekriittisyyteen
 • oppilasta ohjataan ymmärtämään, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat yleisiä työelämätaitoja

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

 • oppilas oppii tuntemaan työelämää omien kokemustensa kautta
 • oppilaalle syntyy myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan
 • ohjataan oppilaita yrittäjämäiseen asenteeseen kaikessa työnteossa
 • oppilasta tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan

T8, T9 Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta.

L4 Monilukutaito

 • tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitojen harjoittaminen
 • medialukutaidon syventäminen: eri medioiden hyödyntäminen opiskelussa sekä tiedon arviointi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • oppilaan ohjaaminen monipuoliseen tiedonhankintaan ja vahvaan lähdekriittisyyteen
 • oppilasta ohjataan ymmärtämään, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat yleisiä työelämätaitoja

T9 Ohjaa oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta.

L4 Monilukutaito

 • tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitojen harjoittaminen
 • medialukutaidon syventäminen: eri medioiden hyödyntäminen opiskelussa sekä tiedon arviointi

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • oppilaan ohjaaminen monipuoliseen tiedonhankintaan ja vahvaan lähdekriittisyyteen
 • oppilasta ohjataan ymmärtämään, että tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat yleisiä työelämätaitoja

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

 • oppilasta tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan

T10 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Tukee oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • oppilaan kulttuuri-identiteetin muodostumisen tukeminen
 • erilaisuuden hyväksyminen ja monikulttuurisuuden tunnistaminen
 • rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti


Oppilaanohjauksen sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Oppiminen ja opiskelu

 • kouluyhteisössä toimiminen
 • arviointi perusopetuksessa
 • roolit ja omat toimintatavat sekä niiden vaikutus luokan tai ryhmän yhteishenkeen ja toimintakykyyn sekä ryhmän opiskeluilmapiiriin
 • oppiaineiden tavoitteiden ja työelämätaitojen väliset yhteydet
 • koulutuksen merkitys ihmiselle ja yhteiskunnalle
 • koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettaminen ja niiden arviointi
 • opintoihin liittyvät valinnat sekä opintojen eteneminen
 • opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu; opiskelun suunnittelu ja ajankäyttö, ymmärtävä lukeminen, käsitekartta opiskeluvälineenä, referaatti ja essee, muistin toiminta ja muististrategiat

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu

 • itsetuntemus; omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet
 • itsearviointi- ja vertaisarviointitaidot
 • suunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • omiin valintoihin vaikuttavat tekijät; tiedot, taidot, arvot, asenteet ja sosiaalinen verkosto
 • omien valintojen merkitys tulevaisuudelle

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot

 • vuorovaikutus- ja viestintätaitojen harjoittelua erilaisissa ryhmissä ja ympäristöissä
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • työnteon asenne

S4 Työelämään tutustuminen

 • erilaisia ammattinimikkeitä ja niihin liittyvän osaamisen kartoittaminen
 • kielitaidon merkitys työelämässä

Oppilaanohjauksen arviointi vuosiluokalla 7

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä.

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.