Kotitalouden sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.

Terveellinen ja taloudellinen ruoka
 • ruoan monipuolisuus, terveellisyys, kohtuullisuus, säännöllisyys ja nautittavuus
 • terveellisen arkiaterian suunnittelu ja toteutus
 • ruoan säilyttäminen oikein (ruokaturvallisuus)
 • sesonkien ja eettisyyden huomioiminen ruokaosaamisessa
Ruoanvalmistus- ja leivontataidot
 • peruselintarvikkeiden tunnistaminen ja käsittely
 • ruoanvalmistus- ja leivontataitojen perusteet
 • ruoka-ohjeiden ja elintarvikepakkausten lukutaito: mittaamisen taito, kyky lukea ruoka-ohjeita ja pakkauksia
 • työturvallisuus: työvälineiden turvallinen käyttö
 • keittiöteknologia: keittiön yleisimpien koneiden ja sähkölaitteiden käyttötaito
Ruokailutilanteet
 • arkiaterioiden kattaminen
 • toisten huomioiminen ja hyvät ruokailutavat
 • kalenterivuoden juhlien huomioiminen ruokailutilanteissa
 • erilaiset ruokailutilanteet arjessa ja juhlassa


S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

Asuminen

 • kotitalouden voimavarat ja kotitalouteen liittyvät palvelut
 • ympäristötietoinen asuminen

Puhtaanapito

 • keittiön puhtaanapidon perusteet
 • kodin erilaisten materiaalien hoidon perusteet
 • kodin erilaisten tekstiilien hoito
Yhdessä eläminen
 • perheen voimavarat työnjaollisissa tilanteissa
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • hyvät käyttäytymisen tavat

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia

Kuluttajaosaaminen
 • oman kuluttajuuden ja tuottajuuden tunnistaminen
 • median vaikutus kulutusvalintoihin
 • kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
Talousosaaminen
 • oman rahankäytön tunnistaminen: säästäminen, maksaminen, vaihtaminen
 • vastuullinen päätöksenteko arjessa