Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti.Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisenosatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen.

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunnan opetuksen ydinasiat vl. 7-9:
 • Liikunnan opetuksella pyritään tukemaan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
 • Liikuntatunneilla tärkeää on positiivisten kokemusten saaminen, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen.
 • Liikunnan opetuksessa käytetään monipuolisesti hyväksi koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa.
 • Liikunnan opetuksella pyritään kehittämään motoristen perustaitojen hallintaa ja soveltamista sekä antamaan tietoja ja taitoja fyysisten ominaisuuksien omaehtoiseen harjoittamiseen.
 • Liikuntatunneilla harjoitellaan sosiaalisia taitoja kuten toisten huomioon ottamista, tunteiden tunnistamista ja säätelyä sekä vastuunottoa.
 • Liikuntatunneilla oppilaat ottavat osaa toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9:

Katso myös: Liikunta vuosiluokilla 3-6 ja Liikunta vuosiluokilla 1-2

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet on kuvattuperusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 15.4.17.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvien tavoitteiden ydinasiat vl. 7-9:
 • Liikunnan opetuksessa käytetään monipuolisesti hyväksi koulun ja lähiympäristön sisä- ja ulkotiloja.
 • Liikunnan opetuksessa pyritään hyödyntämään eri vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet.
 • Liikunnan opetuksen tulee olla kannustavaa, yhteistoiminnallista ja turvallista.
 • Liikunnan opetuksessa painotetaan toisten auttamista ja kannustamista.
 • Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.
 • Liikuntateknologiaa pyritään hyödyntämään, kun se edistää tavoitteiden saavuttamista.
 • Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia tutustua eri liikuntamuotoihin paikalliset erityisolosuhteet ja liikuntamahdollisuudet huomioiden siten, että jokaisella olisi mahdollisuus löytää itselleen mieluinen tapa liikkua.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9


Ohjaus, eriyttäminen ja tuki on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 15.4.17.

Liikunnan ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen liittyvien tavoitteiden ydinasiat vl. 7-9:
 • Liikunnan opetuksessa tulee huomioida oppilaiden yksilölliset erot ja tarjota sellaisia tehtäviä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja kokea onnistumisen elämyksiä.
 • Erilaisten liikuntahaasteiden kanssa kamppailevien oppilaiden kokemusten huomioiminen edellyttää hyvää monialaista yhteistyötä koulun oppilashuollon toimijoiden kanssa.
 • Liikuntatunneilla on tärkeää antaa rohkaisevaa palautetta ja tukea mieluisan liikuntaharrastuksen löytymistä tai ylläpitämistä.