Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7

Liikunnan tavoitteiden on aineen luonteesta johtuen järkevää olla joka vuosiluokalla samoja (T1-T13).
7. luokalla painotetaan henkilökohtaisten taitojen syventämistä ja yhteistyötaitojen harjoittelua. Vastuunottaminen omasta toiminnasta ja oppilaan itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen (T10) painottuvat 8. ja 9. luokalla. Myös toisten huomioiminen ja vastuu ryhmän toiminnasta lisääntyvät ylemmille luokille siirryttäessä.

Liikuntakykymittausten (esim. Move-mittaukset) tarkoituksena on antaa oppilaalle realistinen kuva omasta liikunta- ja toimintakyvystä ja sen kehittymisestä.


Liikunnan tavoitteet vuosiluokille 7-9

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta

T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan

- Fyysiseen toimintakykyyn liittyvien tavoitteiden ydinasiat:

 • fyysinen aktiivisuus
 • havaintomotoristen taitojen kehittäminen
 • tasapaino- ja liikkumistaitojen kehittäminen
 • välineenkäsittelytaitojen harjaantuminen
 • fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
 • fyysisen toimintakyvyn mittaaminen (8.vuosiluokalla MOVE-testistö tukee oppilaille tehtäviä laajoja terveystarkastuksia)

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

- Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvien tavoitteiden ydinasiat:
 • ryhmäytyminen ja ryhmässä työskenteleminen
 • kannustaminen
 • reilu peli
 • sääntöihin sitoutuminen ja vastuunottaminen itsestä ja koko ryhmän toiminnasta

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia

- Psyykkiseen toimintakykyyn liittyvien tavoitteiden ydinasiat:
 • vastuunottaminen omista toiminnoista
 • myönteiset kokemukset
 • oppilas ymmärtää liikunnan merkityksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa
 • rohkaisu oman liikuntaharrastuksen löytymiseen mm. paikallisia liikuntapaikkoja hyväksi käyttäen
 • tunteiden hallinnan harjoittelu

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 7

Vuosiluokalla 7 syvennetään vl. 1-6 opittuja liikunnallisia perustaitoja, joita on listattu alla olevaan kaavioon.

tasapainotaidot liikkumistaidot käsittelytaidot
- pyörähtäminen
- heiluminen
- pysähtyminen
- väistäminen
- kieriminen
- kääntyminen
- venyttäminen
- taivuttaminen
- tasapainoilu
- käveleminen
- juokseminen
- loikkaaminen
- hyppääminen
- kiipeileminen
- laukkaaminen
- liukuminen
- kinkkaaminen
- vierittäminen
- heittäminen
- potkaiseminen
- iskeminen
- työntäminen
- pomputtaminen
- kiinniottaminen
- kierittäminen
- potkaiseminen ilmasta
- lyöminen ilmasta

S1 Fyysinen toimintakyky

Erilaiset liikuntalajit ovat välineitä motoristen perustaitojen harjoittamiselle ja opittujen taitojen soveltamiselle. Liikuntalajien valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja eri vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet. Opetuksessa huomioidaan niin uudet kuin perinteisetkin liikuntalajit. Kyky toimia suomalaisessa liikuntakulttuurissa antaa oppilaalle mahdollisuuksia vapaa-ajan harrastamiseen sekä liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Teknologiaa käytetään hyväksi silloin kun sen käyttö on tarkoituksenmukaista.

Liikunnan opetuksen tulee sisältää ainakin seuraavia lajeja:

 • Jää-, lumi- ja luontoliikunta
 • Liikuntaleikit ja -pelit
 • Erilaiset maila- ja pallopelit sekä niiden sovellukset
 • Musiikki- ja tanssiliikunta
 • Telinevoimistelu ja muut kehonhallintaa vaativat lajit
 • Kehonhuolto, venyttely, liikkuvuusharjoittelu
 • Uinti, vesipelastus ja vesiliikunta
 • Voimaharjoittelu
 • Laskettelu tai lumilautailu
Fyysisen toimintakyvyn seuraaminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä, jotta oppilas kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita toimintakykynsä parantamiseksi. Tässä apuna voidaan käyttää esim. vuosittaisia Move-mittauksia. Mittaustilanteessa oppilaita tulee ohjata omien tulosten arviointiin. Tulosten keskinäinen vertailu ei ole mittausten tarkoitus.

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Liikunnallisten pari- ja ryhmätehtävien avulla oppilaat voivat harjaannuttaa ja arvioida omia sosiaalisia taitojaan. Myös opettaja voi omalla toiminnallaan ja oppilaantuntemuksellaan edesauttaa ryhmän toimintaa esimerkiksi tehtävien valinnoissa ja eriyttämisessä sekä joukkueiden muodostamisessa. Osallistuminen ja toisten kannustaminen ovat tärkeä osa liikuntakultuuriin kasvamista. Oppilaslähtöisten kilpailutapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen lisäävät oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kilpailullisissa tapahtumissa osallistumisen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen.

Liikunnan opetuksen tulee sisältää ainakin seuraavia työtapoja/tehtäviä:

 • Pari- ja ryhmätehtävät, joukkuepelit
 • Toisen oppilaan avustaminen ja kannustaminen
 • Vastuunottamista vaativat tehtävät
 • Tehtävät, joissa oppilas yksin tai ryhmässä vastaa tehtävän järjestelyistä osittain tai kokonaan


S3 Psyykkinen toimintakyky


Leikinomaiset pelit ja kisat ovat osa koululiikuntaa. Useimpiin liikuntamuotoihin liittyy tulokseen tähtääminen, pisteen saavuttaminen tai peleissä maalin tekeminen. Tätä yhteiseen päämäärään pyrkimistä ja parhaansa yrittämistä voidaan harjoitella, korostamatta kuitenkaan kilpailullisuutta ja oppilaiden vertailua. Reilun pelin hengessä voidaan myös turvallisesti harjoitella voittamisen ja häviämisen kokemuksia ja niiden nostattamien tunteiden kohtaamista. Liikunnanopetuksen avulla voidaan myös harjoitella pitkäjännitteistä ponnistelua jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.

Liikunnan opetuksen yhteydessä tulee antaa tietoa ainakin seuraavista asioista:

 • Liikunnan merkitys kasvulle ja kehitykselle
 • Liikuntaharjoittelun periaatteet
 • Liikunnan harrastusmahdollisuudet lähiseudulla
 • Toimintatavat eri liikuntamuodoissa

Liikunnan arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Työskentely, yrittäminen ja toiminnan aktiivisuus mittaustilanteessa vaikuttavat (tuntityöskentelyn) arviointiin. Oppilaan itsearviointia mittaustuloksista ja -tilanteesta tulisi ohjata realistiseen suuntaan.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. Opettajan tekemällä arvioinnilla tai oppilaan itsearvioinnilla voidaan mitata esim. tuntiaktiivisuutta, yhteistyötaitoja, toisten huomioonottamista, vastuun kantamista ja omien vahvuuksien tunnistamista.