Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Käsityön tavoitteet vuosiluokalla 7


T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:Käsityön sisällöt vuosiluokalla 7

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Koko perusopetuksen aikana pyritään tarjoamaan oppilaille mahdollisuuksia toteuttaa käsityöhön liittyviä laaja-alaisia ja innovatiivisia oppimiskokonaisuuksia, jotka voivat integroitua myös muihin oppiaineisiin. Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen.

S1 Innovointi

 • Oppilas laatii tehtävänannon perusteella suunnitelman tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta.
 • Itse- ja vertaisarviointia voidaan toteuttaa esim. ideariihessä.
 • Oppilas hyödyntää suunnittelussa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita.
 • Ideoinnissa ja suunnittelussa voidaan hyödyntää tvt:tä.
 • Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
S2 Muotoilu
 • Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen.
 • Oppilas tutustuu tuotteen tehtävään hyödyntäen paikallistuntemusta ja perinteitä.

S3 Kokeilu ja S5 Tekeminen

 • Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja.
 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin.
 • Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia.
 • Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

- Tekstiilityön työtavat
 • Oppilas harjoittelee vaatteen valmistamista ompelukonetta ja saumuria monipuolisesti käyttäen.
 • Oppilas perehtyy mittojen ottoon ja kaavan käyttöön.
 • Oppilas harjoittelee lankatekniikoita (neulominen tai virkkaaminen) omaan suunitteluun ja mielenkiintoon pohjautuen.
 • Kokeillaan erilaisia tekniikoita esim. värjäys ja painanta, kirjonta, tilkkutyöt, huovutus ja helmityöt erillisinä töinä tai muihin töihin liittyen. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan e-tekstiili.
 • Oppilas perehtyy tekstiilimateriaaleihin ( luonnonkuidut ja synteettiset kuidut sekä niiden ominaisuudet).
- Teknisen työn työtavat
 • Oppilas tutustuu käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön ja kierrättämiseen.
 • Oppilas perehtyy puun, muovien ja metallien ominaisuuksiin.
 • Harjoitellaan puun, metallien ja muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla ja muovaamalla menetelmällä sekä liittämistä mm. hitsaamalla.
 • Perehdytään elektroniikan komponentteihin, niiden symboleihin ja toimintaan. Lisäksi tutustutaan piirikaavioihin ja sähkön ominaisuuksiin.
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan tietokoneella ohjatun työstövälineen toimintaan ja ohjelmoitiin.

S4 Dokumentointi ja arviointi
 • Käsityöprosessia dokumentoidaan eri menetelmin esim. hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä analysoidaan itse- ja/tai vertaisarviointina.
S6 Työturvallisuus
 • Perehdytään työturvallisuuteen, kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia.
 • Työskennellään turvallisesti ja toiset huomioiden.
 • Käytetään asianmukaisia suojavarusteita.
 • Perehdytään varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviin sisältöihin.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen
 • Tutustutaan yrittäjyyteen havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla.
 • Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
 • Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa.
 • Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Käsityön arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Käsityön oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan. Palautteen anto on vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan.

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Käsityön opetuksen tavoitteena on

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi

S2-S5

Työskentely ja tuottaminen

Oppilas suunnittelee työskentelyään, osaa tehdä valintoja ja etsiä työhönsä omia ratkaisuja.

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

S1-S5

Kokonaisen käsityöprosessin toteuttaminen

Oppilas osaa asettaa työskentelylleen tavoitteita sekä työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana.

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä,materiaaleja jatarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita

S1-S5

Valmistaminen, tekniikat ja työstömenetelmät

Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä

ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita/teoksia.

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan

S1-S5

Visuaalinen materiaalinen ja teknologinen ilmaisu

Oppilas käyttää käsityön keskeisiä käsitteitä ja osaa esittää ideansa selkeästi sekä toteuttaa ne suunnitelmaan perusten ottaen huomioon esteettisyyden ja toimivuuden.

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa

S6

Turvallinen työskentely

Oppilas osaa arvioida työskentelyn vaaroja ja riskejä sekä

toimia turvallisesti käsityöprosessissa.

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

S1-S5

Tieto- ja viestintätekniset taidot

Yhteisöllinen työskentely

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa suunnittelussa ja valmistamisessa sekä oman tai yhteisen käsityö-prosessin dokumentoinnissa tieto- ja viestintä-teknologiaa.

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä

S7

Kädentaitojen ja käsityön merkityksen hahmottaminen arkielämässä ja yhteiskunnassa

Oppilas osaa esimerkkien avulla kuvailla käsityönmerkitystä arjessa, yhteiskunnassa ja työelämässä.

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8

Valintojen tekeminen ja niiden perustelut

Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään.