Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 7

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä
  • oman identiteetin ja kuvailmaisun vahvistaminen
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään
  • itseluottamus
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

T8
ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

T9
innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10
ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

- Tavoitteisiin liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Omat kuvakulttuurit
- Tutkitaan ja käytetään oppilaan itse tuottamaa ja kuluttamaa kuvakulttuuria (esim. sarjakuvat, pelit, snapshot-kuvat, videoblogit) opetuksen lähtökohtana.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit
- visuaalisuus kaikkialla ympärillämme: luonto, rakennettu ympäristö, esineympäristö ja mediakulttuuri
- paikallisuus: tehdaskulttuuri (sellu)
- visuaalisen kulttuurin mahdollisuudet kantaaottavuuteen
- monikulttuurisuus (esim. etnisyys, sukupuoli, yhteiskunnalliset- ja alueelliset kulttuurit)
- mahdollista myös yhteistyö muiden aineiden kanssa

S3 Taiteen maailmat
- Laajennetaan taiteen tuntemusta
- taide eri aikoina, eri kulttuureissa ja ympäristöissä
- tutkitaan taiteen ilmiöitä, taidekäsityksiä ja tehdään omia tulkintoja
- tehdään näyttelyvierailuja mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan ja verkkoympäristöjen tarjontaa hyödyntäen

Kaikissa sisältöalueissa lähtökohtana on kuvakulttuurien vuorovaikutus, historiatietoisuus, oppilaslähtöisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus. Sisältöalueista pyritään suunnittelemaan teemallisia kokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa monipuolisin kuvan tutkimisen ja kuvallisen ilmaisun keinoin. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan sisältöjen ja työskentelyn suunnitteluun.

Taiteellinen tutkiminen merkitsee tietoisesti tutkivaa asennetta ja lähestymistapaa visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kohtaan ja sen työskentelymuotona on oma kuvallinen ilmaisu – taidetta tai kuvallista viestintää tai tiedon visualisointia eri muodoissaan. Monipuoliset, pääosin visuaaliset työskentelytavat kehittävät monilukutaitoa.


Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (S1, S2, S3)

- Havainnointia esim. piirtimiä, kameroita, verkkoympäristöjä ja muuta teknologiaa käyttäen
- Havaintoja
tarkastellaan ja tulkitaan
pohditaan ja niistä keskustellaan
- Havaintojen synnyttämia ajatuksia ilmaistaan monipuolisesti kuvallisen tuottamisen tapoja käyttäen

Kuvallinen tuottaminen (S1, S2, S3)

Piirtäminen
- Piirtämistä monipuolisesti erilaisia piirtimiä käyttäen havaintojen ja mielikuvien pohjalta, ihmisen kuvaaminen, perspektiivi

Maalaaminen
- Erilaisia maalaustekniikoita ja niiden soveltamista, väriopin käsitteitä kerraten ja syventäen, värien ominaisuuksia ja merkityksiä, värit viestinnässä, väri ja tila

Muovailu ja rakentelu
- Rakentelua ja muovailua erilaisista materiaaleista (teemoina esim. ympäristö, arkkitehtuuri ja muotoilu)

Grafiikka
- Painomenetelmien soveltavaa käyttöä ja yhdistämistä muihin tekniikoihin

Mediataidot
- Valokuva, elokuva, videokuva, sarjakuva, kuvankäsittely
- Media- ja verkkoympäristöjen vaikutus omassa elämässä, median sisältöjen ja rakenteiden kriittistä tutkimista

Keskeisimmät sisällöt taitoalueilta
- kuvailmaisutaitojen syventäminen
- Kuvanteon prosessin hallinta: Ilmaisuvälineen valinta, luova ongelman ratkaisu, toteutustavan mitoittaminen käytettävissä olevan ajan ja materiaalin mukaan.
- Tutkiva asenne: Vaihtoehtoisten toteutusten etsiminen itsenäisesti ja tiimityöskentelyssä
Luovuuden, mielikuvituksen ja kokeilun kehittäminen
- Vaikuttaminen

Visuaalisen kulttuurin tulkinta (S1, S2, S3)

- kuvallisten ja sanallisten kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen
- merkitysten tarkasteleminen
- erilaisten kulttuuristen kuvailmaisutaojen soveltaminen

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (S1, S2, S3)

- kantaaottavien näkymysten esittäminen taiteen keinoin
- kestävän kehityksen ja kulttuurisen moninaisuuden tarkastelu
- vaikuttamisen mahdollisuudet kuvallisen ilmaisun keinoin

Kuvataiteen arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Kuvataiteen arvioinnissa huomioidaan taito, pyrkimys, kekseliäisyys, ilmaisu sekä ryhmätyöskentelytaidot. Taitoa arvioitaessa huomioidaan erityisesti oppilaan perustekniikoiden ja materiaalien hallinta. Myös aloitteellisuus kysyä ja etsiä riittävästi tietoa ja apua tarvittaessa vaikuttaa prosessin onnistumiseen ja taidon kehittymiseen.

Oppilaan pyrkimyksen arviointi tarkoittaa oppilaan tapaa syventyä ja kehitellä omaa työtään. Tämä ilmenee sekä tuotteliaisuutena että harkitsevaisuutena. Oppilas paneutuu töihinsä syvällisesti ja osaa lähestyä annettua tehtävää useasta eri näkökulmasta toiset oppilaat huomioiden. Oppilaan työskentelytaito ja kiinnostus omaan tai ryhmän tekemiseen on siten arvioinnin kohteena.

Kekseliäisyydessä ja ilmaisussa arvioidaan oppilaan luovuutta. Onko oppilas kokeillut ennakkoluulottomasti välineiden mahdollisuuksia ja kyennyt omaan ongelmanratkaisuun. Miten oppilas ilmaisee ajatuksen ja tunteen työssään.

Kuvataiteen arvioinnissa painotetaan koko työskentelyprosessia eli jatkuva arviointi kohdistuu lopputuotoksen ohella ideointiin, luonnosteluun ja työskentelyn eri vaiheisiin. Oppilas arvioi myös itse omaa prosessiaan ja oppimistaan. Mahdollisesti käytetään myös vertaisarviointia.

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Arviointi on numeerista, jonka lisäksi voidaan käyttää sanallista arviointia. Seitsemännen luokan päättyessä käytetään hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) määriteltyjä valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet kuvataiteessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia havaintovälineitä ympäristön ja sen kuvien tarkastelussa

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen

Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen syventäminen

Oppilas osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

S1, S2, S3

Tutkivan lähestymistavan käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisesti tai ryhmässä työskennellessään

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen

Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen

Oppilas osaa käyttää joitakin kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

S1, S2, S3

Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen

Oppilas osallistuu tulkinnoillaan keskusteluun taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksestä

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

S1, S2, S3

Kulttuuristen kuvailmaisun tapojen soveltaminen

Oppilas osaa soveltaa joitakin kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1, S2, S3

Näkemysten esittäminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

S1, S2, S3

Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen

Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia