Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 7

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä.

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, -melodia- ja sointusoittimiin

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:


Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10
ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12
ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 7

S1 Miten musiikissa toimitaan

 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen.
 • Soittimien vastuullinen käyttö.
 • Opetellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista ja kuullun analysoimista.
 • Vahvistetaan perussykkeen löytämistä ja tuottamista.
 • Oppilas harjoittelee rytmien tuottamista ja kuuntelemista.
 • Oppilas harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittoa. Melodiasoittoon lisätään lisä-ääniä.
 • Harjoitellaan laulamista äänissä (toinen ääni) ja tutustutaan terveeseen äänenkäyttöön.
 • Harjoitellaan laulamista mikrofoniin ja mikkitekniikkaa.
 • Sointusoittimien soittaminen esim. kitara, piano.
 • Bändisoittimien soittaminen (basso, kitara, koskettimet, rummut)
 • Oppilas tekee omia musiikillisia tuotoksia improvisoiden (omat sanoitukset, pentatoninen asteikko). Omien musiikillisten ideoiden toteuttamisessa hyödynnetään musiikkiteknologian suomia mahdollisuuksia.
 • Tutustutaan niihin teknisiin laitteisiin, jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta (äänitys esim. kännykällä/tabletilla). Tutustutaan laitteiden tarjoamiin musiikkiohjelmiin/-sovelluksiin.

S2 Mistä musiikki muodostuu

 • Rytmi: rytmimerkintöjen kertaus, tasa- ja kolmijakoinen rytmi, tahtiosoitus
 • Melodia: nuotinlukua (tilapäiset ylennykset ja alennukset), tabulatuuri-merkintä
 • Harmonia: sointumerkit
 • Dynamiikka: p-f, ><, solo-tutti
 • Muoto: säkeistö-kertosäe, erilaisiin muotoihin tutustuminen
 • Haastavampaa nuottisuunnistusta (kertausmerkit, 1. ja 2. maali, coda, segno, da capo)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

 • Musiikki osana yhteisöä: esiintymisen tai yhteisen musiikkihetken valmistaminen (esim. välituntikonsertti, vierailu vanhainkodissa, laululeikin vetäminen pienemmille..).
 • Kuoro- ja orkesterityypit
 • Bändisoittimet: kitaran ja rumpujen osat, bändisoittimien (basso, kitara, rummut, koskettimet) soittotavat
 • Suomalainen perinnemusiikki: paimensoittimet, kansansoittimet
 • Populaarimusiikin eri genrejen esittely
 • Yhteissoitto: yhteinen aloitus ja lopetus, toisten kuuntelu
 • Pohditaan musiikin (ja äänien) vaikutuksia ihmiseen (fyysiset-psyykkiset), keskustellaan kuulonsuojelusta.
 • Musiikin erilaiset ääniympäristöt: hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia (esim. soittoäänet, Youtube, pelit, elokuvat, TV, radio)
 • Kiinnitetään huomiota soittoasentoihin.
 • Äänenhuolto (äänenavaus, lauluasento, hengitys), murrosiän äänenmuutokset

S4 Ohjelmisto

 • Monipuolinen ohjelmisto: perinnemusiikki, maailmanmusiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki

Musiikin arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin yhteisenä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Musiikin opetuksen tavoitteena on

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvion ”hyvä”/arvosanan kahdeksan osaaminen

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1-S4

Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen

Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä

S1-S4

Äänenkäyttö ja laulaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin

S1-S4

Soittaminen musiikkiryhmän jäsenenä

Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti.

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun

S1-S4

Musiikkiliikunta

Oppilas osoittaa hahmottavansa musiikin perussykkeen liikkuessaan ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa musiikkiin.

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

S1-S4

Ääniympäristön ja musiikin kuuntelu ja siitä keskusteleminen

Oppilas kuuntelee ääniympäristöä ja musiikkia ja osaa kertoa havainnoistaan.

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

S1-S4

Musiikin luova tuottaminen

Oppilas osaa käyttää musiikillisia tai muita äänellisiä elementtejä kehittäessään ja toteuttaessaan uusia musiikillisia ideoita yksin tai ryhmän jäsenenä.

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia

S1-S4

Musiikkiteknologian käyttö

Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina

ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

S1-S4

Kulttuurinen osaaminen

Oppilas osaa jäsentää musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertoa havainnoistaan.

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta käyttämään musiikin merkintätapoja, käsitteitä ja terminologiaa musiikillisessa toiminnassa

S1-S4

Musiikillisten käsitteiden ja symbolien käyttö

Oppilas käyttää musiikin peruskäsitteitä ja -merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

S1-S4

Musiikin hyvinvointivaikutusten tunnistaminen

Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon päättöarvosanan muodostamisessa.

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

Kuulosta sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

Oppimisen taidot

Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin.Päättöarvioinnin tukimateriaali

Arvioinnissa huomioitavaa:
 • Opettajan jatkuva arviointi, itsearviointi sekä vertaisarviointi. Opettajan jatkuvassa arvioinnissa painottuu tuntityöskentely:
 • Myönteinen suhtautuminen ja kokeilunhalu nähdään arvioinnin kannalta positiivisena asiana.
 • Lisäksi arvioidaan oppilaan musiikillisia taitoja.
 • Oppilas ohjataan tallentamaan syksyllä ja keväällä yhden onnistumisen Kasvun kansioon. Tällainen onnistuminen voi olla esimerkiksi:
  - kirjallinen työ
  - ohjelmisto: oppilas kirjaa oppimansa laulut/sävellykset
  - musiikkiesityksen taltiointi jostain koulun tilaisuudesta
  - oma musiikillinen tuotos mahdollisesti musiikkiteknologiaa hyödyntäen
  - opitun laulun/soiton taltioiminen Kasvun kansioon esim. nuottikuvan muodossa
  - kuuntelun pohjalta tehty oma monitaiteellinen kokonaisuus (kuvaamataito, liikunta jne.