Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-8

Historian tavoitteet vuosiluokilla 7-8

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Historian sisällöt vuosiluokilla 7-8

Historian opetuksen keskeisistä sisällöistä opiskellaan 7. luokalla sisältöalueet S1 - S3 ja 8. luokalla sisältöalueet S4 - S6. Sisältöalueiden S3 ja S4 sisältöä voidaan tarvittaessa sekoittaa käytettävän materiaalin mukaan.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti.

7. luokka

S1
Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
 • vaikutus ihmisen elämään, ihmisen ja luonnon suhteeseen sekä maailmaan
 • teollistumisen synty ja leviäminen Isosta-Britanniasta Eurooppaan ja Suomeen

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

 • yhteiskunnalliset aatteet sekä niiden merkitys ja seuraukset
 • ihmisten vaikuttamismahdollisuudet omana aikanaan
 • liberalismi, konservatismi, nationalismi ja sosialismi

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

 • kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleella
 • kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa
 • Suomen itsenäistyminen ja sisällissota


8. luokka


S4 Suurten sotien aika

 • maailmansodat, kylmä sota
 • sodista selviytyminen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta
 • ihmisoikeusrikokset, kuten holokausti ja muut kansanvainot sekä ihmisoikeuksien edistäminen

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

 • arkielämän historia ja tämän päivän yhteiskunnalliset juuret
 • taloudellinen ja tekninen kehitys Suomessa
 • elinkeinorakenteen muutos ja palveluammattien yleistyminen sekä kaupungistuminen

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

 • kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteinen historia
 • uudenlaisten poliittisten jännitteiden synty ja ratkaisut maailmassa
 • siirtomaa-ajan päättyminen ja sen vaikutukset maailmassa

Erilaiset oppimisympäristöt

 • museot
 • mahdolliset lähialueen historialliset kohteet
 • historian opiskelun tavoitteita tukeva toiminta yleensä

Historian arviointi vuosiluokilla 7-8

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

7. luokalla historian opiskelun arvioinnissa arviointikriteerit hyvää osaamista varten ovat opiskeltujen sisältöjen osalta samat kuin 8. luokan päättyessä valtakunnallisissa kriteereissä, mutta tavoitteiden osalta otetaan huomioon oppilaiden vähäisempi kokemus historian opiskelusta. 7. luokalla hyvään osaamiseen riittää, että oppilas hallitsee pääpiirteittäin ja osittain ohjatusti 8. luokan tavoitteet.

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukinoppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla jokaisenoppilaan osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Historian osaamisen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Historian opetuksen tavoitteena on

Sisäl­tö­alu­eet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1–S6

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta

S1–S6

Historiatiedon hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja.

T3auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

S1–S6

Lähteiden tulkitseminen

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtäähistoriallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

S1–S6

Kronologian ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaaopiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

T5ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

S1–S6

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy asettautumaanmenneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja.

T6auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

S1–S6

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä.

T7ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

S1–S6

Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennensamoin tai toisin kuin nykyään.

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S1–S6

Historian tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

T9ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

S1–S6

Ihmisen toiminnan selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

S1–S6

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

T11harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

S1–S6

Historiatiedon tuottaminen

Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota.

T12ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtojahistoriatietämyksensä avulla

S1–S6

Historiatietoisuus

Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja