Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 8

Elämänkatsomustiedon sisällöt vuosiluokalla 8

Elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan 7.-9. luokkien yhteisessä ryhmässä.

Opetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki sisältöalueet käsitellään yläkoulun aikana. Opiskeltavia teemoja käsitellään kokonaisuuksina. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

S2 Etiikan perusteita

  • Etiikan peruskäsitteet ja pääsuunnat
  • Hyvä elämä ja yleisinhimilliset arvot: totuus, hyvyys, kauneus, oikeudenmukaisuus
  • Tekojen eettinen arviointi: tahallisuus, tarkoituksellisuus, seuraukset
  • Nuorten arjessa, sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnassa esiintyvien ajankohtaisten kysymysten eettinen käsittely
  • Kulttuurin moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä