Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 7

Elämänkatsomustiedon tavoitteet vuosiluokalla 7

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:

Elämänkatsomustiedon sisällöt vuosiluokalla 7

Elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan 7.- 9.luokkien yhteisessä ryhmässä.

Opetuksessa huolehditaan siitä,että kaikki sisältöalueet käsitellään yläkoulun aikana. Opiskeltavia teemoja käsitellään kokonaisuuksina. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

S1 Katsomus ja kulttuuri

  • Katsomukselliset käsitteet
  • Erilaiset uskonnottomat ja uskonnolliset katsomukset nykymaailmassa ( esim. humanismi, kristinusko, islam)
  • Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteet
  • Katsomusvapaus ja yhdenvertaisuus erilaisissa yhteiskunnissa
  • Unescon maailmanperintöohjelma
  • Kulttuurin ilmeneminen mediassa ja taiteessa

Elämänkatsomustiedon arviointi vuosiluokalla 7

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 7.luokalla hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) ovat opiskeltujen sisältöjen osalta samat kuin elämänkatsomustiedon valtakunnallisissa päättöarvioinnin kriteereissä. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi ja ajattelutaitojen kehitys. Arviointi on myös osa päivittäistä työskentelyä ja opetusta. Lukuvuoden aikana oppilaalle annettava palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.