15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokkien 7-9 vuosiviikkotunnit jakaantuvat yllä esitellyn taulukon mukaisesti porrastetusti
 • 1.8.2017 alkaen 7. vuosiluokka
 • 1.8.2018 alkaen 8. vuosiluokka
 • 1.8.2019 alkaen 9. vuosiluokka.
Oppiaine
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
YHTEENSÄ
A2-KIELI
B2-KIELI
A2-KIELEN VUOSIVIIKKOTUNTIMÄÄRÄ
7lk
3
2
1
3
0
1
1
1
1
1
1
2
0
0,5
2
2
2
2
3
1
0,5
30
2
32
8lk
4
2
1
4
0
1
1
1
2
1
1
2
0
0,5
0
0
0
3
0
2
4,5
30
2*
2*
30
9lk
3
3
2
4
0
2
1
2
0
1
1
0
3
1
0
0
0
2
0
2
3
30
2*
2*
30
MINIMITUNTIMÄÄRÄ (423/2012) 29 29 30

* = sisällytetään valinnaisiin aineisiin.
ÄÄNEKOSKEN PERUSOPETUKSEN LISÄTUNNIT (+ 4 vvt) sijoitetaan
 • 1. lk matematiikkaan (1 vvt)
 • 2. lk matematiikkaan (1 vvt)
 • 5. lk äidinkieleen (1 vvt)
 • 6. lk liikuntaan (1 vvt)
Opetuksen järjestäjän päättämät SIJOITETUT TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISTUNNIT vuosiluokille 1-7:
 • 4.lk kuvataiteeseen (1 vvt)
 • 5. lk käsityöhön (1 vvt)
 • 6. lk käsityöhön (2 vvt)
 • 7.lk käsityöhön (1vvt)
Äänekosken perusopetuksen oppilaiden VALITTAVAT VALINNAISET TAIDE- JA TAITOAINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokille 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 5. lk 1 vvt
 • 8. lk 2 vvt
 • 9. lk 2 vvt
Äänekosken perusopetuksen oppilaiden VALINNAISTEN AINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokilla 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 7. lk 0,5 vvt
 • 8. lk 4,5 vvt
 • 9. lk 3 vvt
Äänekosken perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisut täydentävät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita mahdollistaen paikalliset painotukset perusopetuksessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet rikastuttavat perusopetusta ja vahvistavat koulujen toimintakulttuuria. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut ja periaatteet on esitelty luvussa 4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.
.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut: valinnaiset aineet

Äänekosken paikallisessa tuntijaossa on määritelty valinnaisuuden määrä vl. 7-9. Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut: tuntijako

Vuosiluokkien 7-9 valinnaisuuden kuvaus on esitelty paikallisessa opetussuunnitelmassa luvussa 12 valinnaisuus perusopetuksessa. LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Valinnaisuuden osalta perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö jatkuu syyslukukaudella 2017. Tällöin aineryhmittäin ja osittain koulukohtaisesti muodostetaan valinnaisena tarjoittaville oppiaineille tehtävät, tavoitteet, sisällöt ja arviointi. Lukuvuonna 2017-2018 7.vuosiluokan aloittavat perusopetuksen oppilaat opiskelevat tämän uuden paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikissa oppiaineissa, myös valinnaisissa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä