Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Äänekosken perusopetuksessa
TVT-ops

Tavoitteet opetuksessa


Tavoitetaitotasojen määrittelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen kaikilla luokka-asteilla. Näiden tavoitteiden avulla pyritään takaamaan se, että oppilas saavuttaa riittävät TVT-taidot, jotta hän pystyy vastaamaan jatko-opiskelun tuomiin vaatimuksiin ja tietoyhteiskunnan jokapäiväisiin haasteisiin.

Tietotekniikan opetuksessa edetään vaiheittain:
 • Esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tutustutaan perusasioihin, TVT-laitteisiin ja niiden käyttämiseen oppimisen tukena.
 • 3.lk ja 4.lk luokkien aikana tietokoneesta/ älylaitteesta tulee oppilaalle oppimisen apuväline. Tiedon hakeminen ja haetun tiedon hyödyntäminen omassa tuotoksessa on jo jollakin tavalla mukana. Ja oppilas osaa käyttää oppimispelejä, sovelluksia ja ohjelmia, kun hän harjoittelee uutta asiaa tai taitoa.
 • 5.lk ja 6.lk aikana TVT-laitteita käytetään työvälineinä entistä selvemmin. Oppilas osaa tehdä ja käyttää TVT-laitteita omien tuotoksien tekemiseen ja osaa hankkia itsenäisesti niillä tietoja, joiden avulla hän voi ratkaista annettuja tehtäviä ja ongelmia.
 • 7.lk - 9.lk aikana oppilas syventää TVT-taitoja ja opettelee käyttämään sovelluksia niin, että hän osaa hyödyntää niiden täysiä ominaisuuksia ja pystyy myös tekemään ennakkoluulottomia ja luovia ratkaisuja valitessaan käyttöön tulevaa sovellusta tai sovelluksia TVT-työskentelynsä aikana. Lisäksi oppilas saa rohkeutta ja valmiuksia tietoyhteiskunnan asiointipalveluiden käyttämiseen.
Pedagogiikka
 • Opetussuunnitelma ohjaa TVT:n käyttöä ja on opetuksen tukena.
 • TVT:n opetuskäytön tarkoituksena on luoda oppilaalle valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa.
 • Tietoa tuotetaan, yhdistetään olemassa olevaan tietoon ja sitä jaetaan yhteiseen käyttöön
 • Opetuksessa käytetään yhteisöllisyyttä tukevia opetustapoja .
 • Oppilaan omaa oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla.
 • Yhteisopettajuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakokonaisuudet käsitellään siten, että oppiainerajat voidaan ylittää.
 • Arvioinnissa huomioidaan myös tietotekninen osaaminen.
 • Opettajille ja muille opetukseen osallistuville henkilöstöryhmille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja TVT-tukea.

TVT-asiasisällöt eri vuosiluokilla
TVT-asiasisällöt eri vuosiluokilla

Tietotekniikka vuosiluokilla 4, 7 ja 8
Tietotekniikan tavoitteet vuosiluokilla 4, 7 ja 8

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä