Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Yhteiskuntaopin tavoitteet vuosiluokalla 6

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

Yhteiskuntaopin sisällöt vuosiluokalla 6

Äänekosken perusopetuksessa yhteiskuntaoppia opetetaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokalla 6.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:

 • suomalainen yhteiskunta - erilaiset yksilöt, erilaiset perheet ja eri lähiyhteisöt
 • lähiyhteisön ja -ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys: suvaitsevaisuus, tasa-arvo, liikenne, paloturvallisuus, kemikaalit, ensiapu, kierrätys
 • kiusaamisen estäminen
 • turvataitokasvatus
 • vuorovaikutustaidot
 • oman ajankäytön hallinta
 • oma rahankäyttö ja vastuullinen kuluttaminen
 • työnteko ja erilaiset ammatit

S2 Demokraattinen yhteiskunta:

 • mitä demokratia on? erilaisia demokratioita maailmalla, muita yhteiskuntamalleja
 • demokraattisen toiminnan arvot ja perusperiaatteet - ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus
 • pohjoismainen yhteiskunta: erilaiset yksilöt, erilaiset perheet, eri lähiyhteisöt
 • vähemmistöt, erilaiset kulttuurit
 • lapsen oikeudet ja velvollisuudet
 • aikuisten oikeudet ja velvollisuudet
 • lasten asema eri puolilla maailmaa

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:

 • osallistuminen, yhteisen päätöksenteon harjoitteleminen, enemmistöpäätökset
 • Miten asioista päätetään? Meidän perhe, meidän luokka, meidän koulu, meidän kunta, Suomi, valtioiden väliset suhteet, EU, YK
 • vaikuttaminen, mielipiteen ilmaisu rakentavasti
 • yhteistyö
 • keskustelutaidot
 • väittelytaidot
 • lyhyen puheen pitäminen
 • kokoustekniikka
 • mielipidekirjoituksen tekeminen
 • lasten oikeudet ja velvollisuudet
 • median vastuullinen käyttö (sanomalehdet, tv, radio, internet, sosiaalinen media)
 • tiedonvälitys ja tiedon eri lähteet
 • oma mielipide ja sosiaalinen mielipide
 • ikärajat
 • oman ajankäytön hallinta
 • ajankohtaisten asioiden seuraaminen
 • mainonta
 • viihde
 • medialukutaito

S4 Taloudellinen toiminta:

 • rahan ansaitseminen
 • verot
 • miten raha kiertää yhteiskunnassa?
 • vastuullinen kuluttaminen
 • säästäminen
 • yrittäjyys
 • vierailut yrityksiin ja työpaikoille
 • alkutuotanto, teollisuus, palvelut
 • lama, nousukausi
 • työttömyys
 • yksilön ja yhteisöjen velanotto
 • oma budjetti ja perheen budjetti

Yhteiskuntaopin arviointi vuosiluokalla 6

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

S1-S4

Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisessa. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4

Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan muodostamisen periaatteena. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

S1-S3

Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon periaatteiden tarkastelu

Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.

Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan.

T4ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

S1-S4

Median roolin tarkastelu

Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.

T5ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S1, S4

Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen tarkastelu

Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.

T6tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S1-S3

Erilaisten arvojen, näkökulmien ja tarkoitusperien hahmottaminen

Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S2, S3

Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen soveltaminen käytännössä

Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S1, S4

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

T9kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S1, S3

Mediataidot

Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä