Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Yhteiskuntaopin tavoitteet vuosiluokalla 5

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

Yhteiskuntaopin sisällöt vuosiluokalla 5

Äänekosken perusopetuksessa yhteiskuntaoppia opetetaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokalla 5.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:

 • mikä yhteiskunta on?
 • mitä yhteiskuntaoppi on?
 • suomalainen yhteiskunta - erilaiset yksilöt, erilaiset perheet ja eri lähiyhteisöt
 • lähiyhteisön ja -ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys: suvaitsevaisuus, tasa-arvo, liikenne, paloturvallisuus, kemikaalit, ensiapu, kierrätys
 • kiusaamisen estäminen
 • turvataitokasvatus
 • vuorovaikutustaidot
 • oman ajankäytön hallinta
 • oma rahankäyttö ja vastuullinen kuluttaminen
 • työnteko ja erilaiset ammatit


S2 Demokraattinen yhteiskunta:

 • mitä demokratia on?
 • demokraattisen toiminnan arvot ja perusperiaatteet - ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus
 • pohjoismainen yhteiskunta: erilaiset yksilöt, erilaiset perheet, eri lähiyhteisöt
 • vähemmistöt, erilaiset kulttuurit
 • lapsen oikeudet ja velvollisuudet
 • lasten asema eri puolilla maailmaa

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen:

 • yhteisen päätöksenteon harjoitteleminen demokratiassa
 • Miten asioista päätetään? Meidän perhe, meidän luokka, meidän koulu, meidän kunta, Suomi, valtioiden väliset suhteet, EU, YK
 • mielipiteen ilmaisu rakentavasti
 • keskustelutaidot
 • mielipidekirjoituksen tekeminen
 • lasten oikeudet ja velvollisuudet
 • median vastuullinen käyttö
 • ikärajat
 • oman ajankäytön hallinta
 • ajankohtaisten asioiden seuraaminen
 • mainonta
 • viihde
 • kuvanlukutaito

S4 Taloudellinen toiminta:

 • rahan ansaitseminen
 • verot
 • vastuullinen kuluttaminen
 • säästäminen
 • yritykset ja työpaikat
 • alkutuotanto, teollisuus, palvelut

Yhteiskuntaopin arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.

Arvioinnissa voidaan käyttää kuudennen luokan valtakunnallisia arviointikriteerejä soveltaen niitä viidennen luokan sisältöihin ja oppilaiden kehitystasoon. (Valtakunnalliset arviointikriteerit löytyvät kuudennen luokan sisältöjen kohdalta.)