Elämänkatsomustiedon sisällöt vuosiluokalla 5

Äänekoskella elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan eri vuosiluokkien yhteisopetuksena. Ryhmän koosta ja oppilaiden luokkatasoille sijoittumisesta riippuen opettaja voi valita minä vuonna painotetaan mitäkin sisältöaluetta. Yhteisopetuksesta johtuen opetussisällöt kertaantuvat joka vuosi spiraaliperiaatteen mukaan eli tuttua materiaalia syvennetään ja laajennetaan seuraavina vuosina. 5. luokalla elämänkatsomustietoa on yksi vuosiviikkotunti.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Alla olevien sisältöalueiden lisäksi painotetaan mahdollisuuksien mukaan ja ryhmän kokoonpano huomioon ottaen eri vuosina jotakin seuraavista aiheista kuitenkin niin, että kaikki aiheet tulevat käsiteltyä 1.-6. luokkien aikana.

- Projektityön tekeminen oppilaan itsensä valitsemasta ja itseään kiinnostavasta elämänkatsomustiedon keskeisestä aiheesta käyttäen apuna tietoteknisiä apuvälineitä
- Tutustutaan omassa koulussa ja Äänekoskella vaikuttaviin katsomuksellisiin ryhmiin
- Tutustutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esim. oppilaskunnan toimintaan ja kunnassa päätöksiä tekeviin elimiin
- Moraalisten kysymysten ja toisen kohtaamisen harjoittelua draaman tai muun ilmaisun keinoin
- Tutustutaan erilaisiin maailmankatsomuksiin ja niistä kertoviin teksteihin, kuviin ja videoihin. On tärkeää ymmärtää miksi niitä on tehty ja kunnioittaa toiselle ihmiselle tärkeitä ja pyhiä asioita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään:

 • Erilaisten näkökulmien arvostaminen
 • Oman näkemyksen erittely ja perusteleminen
 • Oikeudenmukaisuus
 • Vapaus ja vastuu
 • Ajattelun-, sanan- ja uskonnonvapaus
 • Arvot ja normit
 • Yhdenvertaisuus, onnellisuus, hyvä elämä

S2 Erilaisia elämäntapoja:

 • Oman identiteetin tarkastelu; minä perheenjäsenenä, oppilaana, ystävänä jne.
 • Suomalainen kulttuuri ja kristinuskon vaikutus tapoihin ja perinteisiin
 • Kulttuurivähemmistöt
 • Monikulttuurisuus
 • Erilaiset maailmankatsomukset; tieteellinen, uskonnollinen, ateistinen jne.
 • Tiedonkäsitys: ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkitysten pohtiminen
 • Maailman kulttuuriperintö


S3 Yhteiselämän perusteita:

 • Sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkitysten pohtiminen
 • YK:n ihmisoikeuksien julistus
 • Lasten oikeudet ja niiden toteutuminen lähellä ja kaukana
 • Tekojen tarkoitusten ja seurausten eettinen arviointi


S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:

 • Erilaisiin aika-, luonto- ja tietokäsityksiin tutustuminen
 • Luonnon tulevaisuus, kestävä kehitys