Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 5

Merkitys, arvot, asenteet
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 Rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.

 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
T6 Ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
T10 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T11 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L4 Monilukutaito.
Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen.
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 5

S1 Minä ihmisenä

- ihmisen rakenne, elintoiminnot sekä kasvun ja kehityksen eri vaiheet
- murrosikä
- ihmisen lisääntyminen
- lapsen turvataidot


S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- harjoitellaan turvallisuuden edistämistä esimerkiksi tapaturmat, myrkytykset, päihteet
- vuorovaikutustaidot ja erilaisuuden hyväksyminen
- kiusaamisen ehkäisy

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- maailmankuvan rakentaminen käyttäen monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa
- Eurooppa esimerkiksi kartat, kansat, Euroopan unioni, ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä eläimistö
- yleiskuva muista maanosista
- luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen

S4 Ympäristön tutkiminen

- tutkimuksen tekemisen eri vaiheet
- oman elinympäristön materiaalit ja teknologiset sovellukset esimerkiksi Äänekosken teollisuus
- retkeilytaidot ja ympäristössä toinmimisen oikeudet ja velvollisuudet
- tutustutaan suomalaisiin eliöihin ja elinympäristöihin sekä maa- ja kallioperään
- kasvion ohjattu kokoaminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- avaruuden rakenne ja aurinkokunta
- fysiikan ja kemian ilmiöiden tutkiminen esimerkiksi vesi, voima, liike ja kitka
- erilaiset aineet ja niiden rakenne (atomit ja molekyylit)
- kemialliset reaktiot
- yhteyttäminen
- energia
- maapallon rakenne


S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- ilmastonmuutos
- lajittelu ja kierrätys
- energian säästäminen ja hyödyntäminen
- yhteinen vaikuttamisprojekti
- luonnonvarojen kestävä käyttö
- oman toiminnan vaikutus ympäristöön, eläimiin ja muihin ihmisiin
- vastuullinen toiminta ympäristössä

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

 • Oppilaan arvioinnin tulee olla jatkuvaa.
 • Arvioinnin tulee kohdistua laaja-alaisesti 5. vuosiluokan tavoitteisiin ja sisältöihin.