Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 4

Merkitys, arvot, asenteet

T1 Synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Tiedot ja ymmärrys

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun (sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen.) Painotetaan ihmisen biologian osuutta 5-6 luokalla.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Minä ihmisenä

- sairauksien ehkäiseminen ja itsehoitotaidot
- arjen terveystottumukset
- terveelliset elämäntavat
- harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja säätelyä
- hyvinvointi ja itsetunto

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- turvataidot (liikenne-, sähkö-, paloturvallisuus)
- turvallinen liikenteessä liikkuminen
- ensiavun alkeet ja toiminta vaaratilanteissa
- turvallinen ja asiallinen netin käyttö
- vastuullisen toiminnan harjoittelu (esim. rahankäyttö)

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- karttakuvan hahmottaminen
- Pohjoismaiden ja Baltian kartta ja luonnonmaantieteellisiin alueisiin tutustuminen
- ajankohtaisten uutisten esille tuominen
- viljelykasvit ja maatilan eläimet

S4 Ympäristön tutkiminen

- tutkitaan lähiympäristöä
- kokeellisia tutkimuksia
- tutustutaan suomalaisiin eliöihin ja elinympäristöihin

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- fysiikan ja kemian ilmiöihin tutustuminen (esim. vesi, sähkö, ääni, valo, lämpö, ilma)
- eliöiden ja kasvien elinehdot ja lisääntyminen
- ravintoketju
- veden kiertokulku
- yhteyttäminen
- ravinnon tuotanto ja ruoan reitit kuluttajille
- viljely ja kotieläintuotanto

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
- lajittelu ja kierrätys
- harjoitellaan vastuullista toimintaa lähiympäristössä
- eläinten hyvinvointi
- monikulttuurisessa maailmassa eläminen

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 4

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

  • Oppilaan arvioinnin tulee olla jatkuvaa.
  • Arvioinnin tulee kohdistua laaja-alaisesti 4. vuosiluokan tavoitteisiin ja sisältöihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä