Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 3

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 3

Merkitys, arvot, asenteet

T1 Synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen: L1, L5
  • *oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen
  • *tietotekniikan osaamisen kehittäminen
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Tiedot ja ymmärrys

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja
  • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 3

S1 Minä ihmisenä

- terveelliset elämäntavat
- toisten huomioon ottaminen
- mielen hyvinvointi ja tunnetaidot
- minä osana luokkayhteisöä
- omaa oppimista tukevat asiat
- tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

- turvallinen liikenteessä liikkuminen esim. jalankulku, julkiset kulkuneuvot ja polkupyörä
- sähkö- ja paloturvallisuuteen tutustuminen
- ensiaputaitojen alkeita ja toiminnan harjoittelu vaaratilanteissa
- arjen tilanteiden, ilmiöiden ja teknologian selittäminen
- laitteiden toimintaperiaatteita ja rakenteita
- säänmukainen pukeutuminen
- fyysinen koskemattomuus
- kiusaamisen ehkäisy

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

- luonnon arvostaminen
- karttoihin tutustuminen esim. paikalliset ja alueelliset kartat sekä Suomen kartta
- Suomen luonnonmaantieteellisiin alueisiin tutustuminen
- ilmansuunnat
- eliöt ja erilaiset elinympäristöt eri vuodenaikoina
- luonnon ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen

S4 Ympäristön tutkiminen

- kotiseudun ympäristön havainnointi
- havainnoidaan ja tutustutaan sääilmiöihin
- retket lähiympäristöön
- tutustutaan suomalaisiin eliöihin ja elinympäristöihin
- kokeellisia tutkimuksia

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

- yksinkertaisiin fysiikan ja kemian ilmiöihin tutustuminen, esimerkiksi veden ominaisuudet ja olomuodot, palaminen
- lähiavaruus, vuodenajat ja päivän ja yön vaihtelu
- eliöiden ja kasvien lisääntyminen ja talvehtiminen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- luonnonvarojen kestävä käyttö
- lajittelu ja kierrätys
- oman toiminnan vaikutus lähiympäristöön
- eläinten hyvinvointi

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 3

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

  • Oppilaan arvioinnin tulee olla jatkuvaa.
  • Arvioinnin tulee kohdistua laaja-alaisesti 3. vuosiluokan tavoitteisiin ja sisältöihin.