Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 5

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Kumulatiivisuudesta johtuen matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 ovat toistuvat.

Matematiikan
opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueetö

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1-S5

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S1-S5

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

S1-S5

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1-S5

L1,L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.

S1-S5

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4Geometria ja mittaaminen

L4, L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.

S4Geometria ja mittaaminen

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S5Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1Ajattelun taidot

L1, L4, L5, L6

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 5

S1 Ajattelun taidot

- säännönmukaisuuksien, yhtäläisyyksien ja erojen sekä syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen
- vertailu- ja luokittelutaitojen syventäminen
- vaihtoehtojen systemaattinen etsiminen
- ohjelmointia

GS2 Luvut ja laskutoimitukset

- kymmenjärjestelmän vahvistaminen
- harjaannutetaan edelleen peruslaskutoimitusten päässälaskutaitoa
- varmennetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen
- allekkain kertolasku
- hyödynnetään laskutoimitusten välisiä yhteyksiä (esim. jakolaskun ja murtoluvun yvälinen yhteys)
- lukuyksiköittäin jakaminen
- murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
- murtolukujen peruslaskutoimitukset
- desimaalilukujen peruslaskutoimitukset
- lukujen pyöristäminen ja tuloksen suuruusluokan arvioiminen
- negatiivisilla kokonaisluvuilla laskeminen
- laskujärjestys

S3 Algebra

- lukujonojen säännönmukaisuuden tutkiminen
- tuntemattoman käsite

S4 Geometria ja mittaaminen

- suorien yhdensuuntaisuus ja leikkaavuus
- kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista
- kolmioviivaimen ja harpin käyttö
- mittaamista eri välineillä (viivain, metrimitta, matkamittari/ tilavuusmitat/vaaka), kiinnitetään huomiota mittaustulosten arviointiin
- erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
- yksikkömuunnoksia konkreettisia välineitä hyödyntäen
- luokitellaan tasokulmiot (monikulmiot, muut kuviot)
- perehdytään tarkemmin kolmioon, nelikulmioon ja ympyrään (säde, halkaisija)
- luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
- koordinaatisto
- mittakaava suurennoksissa ja pienennöksissä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- kehitetään järjestelmällisen tietojen keräämisen taitoa
- tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

Matematiikan arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen, välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.

- Arviointi on luonteeltaan kannustavaa
- Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa matematiikan ymmärtämistä ja osaamista eri tavoin: puhuen, piirtäen, kirjallisesti työskennellen tai välineitä käyttäen