Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Ajattelun taidot
- yhtäläisyyksien, erojen ja säännönmukaisuuksien etsiminen
- luokittelu- ja vertailutaitoja
- syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen
- ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset
- kymmenjärjestelmä
- lukujen rakenne, yhteydet ja jaollisuus
- peruslaskutoimitusten laskeminen päässä
- peruslaskutoimitukset monipuolisia välineitä hyödyntäen
- kertotaulut 1-10
- yhteen- ja vähennyslaskualgoritmit
- lukuyksiköittäin jakaminen
- laskutoimitusten ominaisuudet ja niiden väliset yhteydet
- lukujen pyöristäminen ja tuloksen suurusluokan arvioiminen
- negatiiviset kokonaisluvut (arkisisesti pakkasmittarin lukeminen, laivanupotuspeli)
- peruslaskutoimituksia murto- ja desimaaliluvuilla
- kellonajat

S3 Algebra
- lukujonojen säännönmukaisuus

S4 Geometria ja mittaaminen
- yleisimpien kappaleiden tunnistaminen ja luokittelu
- symmetria suoran suhteen (arkisesti esim. kuvistyössä)
- mittaaminen ja mittaustuloksen arviointi
- mittayksikköjärjestelmän rakentuminen
- yksikönmuunnokset (arkiset asiat esim. deslilitra-litra, cm-m, mm-cm)

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
- tiedon kerääminen järjestelmällisesti
- tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla