Vieras kieli englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. Englannin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Englannin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6:

Katso myös Vieras kieli vuosiluokilla 1-2 ja A-englanti vuosiluokilla 7-9

1. Tavoitteet kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen:

  • kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen: oppilas tietää, missä kohdekieltä käytetään sekä tunnistaa oman lähiympäristönsä kieliä.
  • kielellinen päättely: oppilas näkee eroja ja yhtäläisyyksiä eri kielten välillä.
  • kohdekielisen aineiston löytäminen: oppilas osaa kertoa, missä kieltä voi kuulla tai nähdä.

2. Tavoitteet kielenopiskelutaitojen oppimiseen:

  • tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä: oppilas osaa toimia yhdessä muiden kanssa, osallistuu yhteiseen tekemiseen sekä tietää, mihin työskentelyllä pyritään. Oppilas osaa kannustaa toisia.
  • kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen: oppilas osaa asettaa tavoitteita omalle kielenopiskelulleen ja harjoittelee erilaisia, monipuolisia tapoja opiskella kieltä. Oppilas tunnistaa itsellensä parhaita tapoja opiskella kieltä sekä osaa arvioida taitojaan.

3. Tavoitteet harjoitellessa kehittyvää kielitaitoa ja taitoa toimia vuorovaikutuksessa:

  • vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa: oppilas selviytyy helpoista ja tavallisimmista arjen suullisista tai kirjallisista viestintätilanteista tarvittaessa toisen tukemana.
  • viestintästrategioiden käyttö: oppilas ymmärtää, että viestintää voi tehostaa myös apukeinoilla ja osaa käyttää niitä. Oppilas osaa käyttää mm. ilmeitä, eleitä ja pieniä sanallisia ilmauksia ja osaa pyytää selvennystä tai toistoa reagoidessaan.
  • viestinnän kulttuurinen sopivuus: oppilas osaa käyttäytyä ja käyttää kohteliaita ilmaisuja erilaisissa tutuissa tilanteissa.

4. Tavoitteena kehittyvää kielitaitoa ja taitoa tulkita tekstejä harjoitellessa:

  • tekstien tulkintataidot: oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta, kun aihe on tuttu. Oppilas löytää helppoja yksityiskohtia lyhyestä tekstistä.

5. Tavoitteena kehittyvää kielitaitoa ja taitoa tuottaa tekstejä harjoitellessa:

  • tekstien tuottamistaidot: oppilas osaa kertoa itselleen tärkeistä ja tutuista asioista ja osaa kirjoittaa tutuista ja harjoitelluista aiheista. Oppilas osaa ääntää kohdekieltä ymmärrettävästi ja hallitsee jonkin verran perussanastoa ja tilannesidonnaisia ilmaisuja. Oppilas hallitsee kieliopin perusasioita.
Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Vuosiluokkien 3-6 vieras kieli, englanti (A-oppimäärä) arviointi on esitelty tämän luvun sivuilla yhdessä vieraan kielen, englannin, opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Vieraan kielen, englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tässä luvussa 14.4.3.

Englannin kielen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä: luokkaympäristön lisäksi kieleen tutustutaan ja sitä harjoitellaan esimerkiksi sähköisissä oppimisympäristöissä ja vierailuilla.

Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja –välineitä: oppikirjojen ja muiden perinteisten työvälineiden ohella käytössä ovat mm. digitaaliset oppimateriaalit, videot ja muut tallenteet . Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan sekä oman oppimisen arvioimisesta. Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä.Oppilaille pyritään tarjoamaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa sekä harjoittaa kielitaitoaan esimerkiksi kansainvälisten vieraiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannissa vuosiluokilla 3-6

Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea ja ne huomioidaan myös arvioinnissa. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Eriyttäminen voi kohdistua oppimateriaaliin, opetusjärjestelyihin tai –menetelmiin.