A-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

A-Englannin sisällöt vuosiluokalla 6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen.
 • Oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin vuorovaikutustilanteissa.
 • Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
 • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
 • Kannustetaan oppilasta näkemään englannin kielen taito rikkautena elämässä ja osana laajempaa, kehittyvää kielitaitoa.
 • Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten muistiinpainamiskeinoja, uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa.
 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään ja rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoaan monipuolisesti.
 • Pohditaan oppilaalle itselleen parhaita tapoja oppia ja harjoitella opiskeltavaa kieltä.
 • Rohkaistaan oppilasta tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja harjaannuttamaan kielitaitoaan myös vapaa-aikana.
 • Asetetaan opiskelulle tavoitteita ja arvioidaan omaa työskentelyä ja oppimista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.
 • Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.
 • Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Oppilaat saavat myös itse valita heitä kiinnostavia aiheita ja harjoitella mielipiteen ilmaisemista.
 • Harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua omaa kielitaitoa ja ikätasoa vastaavasti yksin, pareittain ja ryhmissä.
 • Sanastoa ja rakenteita opetellaan yhä moninaisempien tekstien yhteydessä.
 • Rakenteiden opiskelussa syvennetään jo opittuja kielen tuottamisen ja ymmärtämisen kannalta olennaisia rakenteita ja laajennetaan rakenteiden osaamista.
 • Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta ja etsitään ainestosta ymmärtämisen kannalta olennaisin sisältö.
 • Käydään keskusteluja samalla myös ääntämistä, intonaatiota ja rakenteita vahvistaen.
 • Syvennetään kuullunymmärtämisen taitoja monenlaisissa viestintätilanteissa.
 • Opetellaan hakemaan tietoa englanniksi ja tuottamaan tekstejä.
 • Rakenteisiin tutustuminen sekä niiden harjoittelu ja oppiminen vuorovaikutustilanteiden kautta.
 • Rakenteina 6. luokan loppuun mennessä:
  • substantiivien artikkelit, säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko, genetiivi
  • persoonapronominit, muita pronomineja (esim. indefiniitti- ja demonstratiivipronominit)
  • lukusanat ja ajanilmaisut: perusluvut ja järjestysluvut, kello, päivät, kuukaudet, vuosiluvut jne.
  • prepositiot
  • adjektiivit ja niiden vertailu: lyhyet ja pitkät adjektiivit
  • verbit: preesens, imperfekti, futuuri ja perfekti tutustuen, apuverbit (esim. can, could, would)