A-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

A-Englannin tavoitteet vuosiluokalla 5

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kiellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)


T3
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)


T4
ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)


Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)


Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4)


Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

A-Englannin sisällöt vuosiluokalla 5

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen.
 • Oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin vuorovaikutustilanteissa.
 • Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
 • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään ja rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoaan monipuolisesti.
 • Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten muistiinpainamiskeinoja, uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa.
 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään.
 • Pohditaan oppilaalle itselleen parhaita tapoja oppia ja harjoitella opiskeltavaa kieltä.
 • Rohkaistaan oppilasta tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja harjaannuttamaan kielitaitoaan myös vapaa-aikana.
 • Asetetaan opiskelulle tavoitteita ja arvioidaan omaa työskentelyä ja oppimista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.
 • Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.
 • Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Oppilaat saavat myös itse valita heitä kiinnostavia aiheita ja harjoitella mielipiteen ilmaisemista.
 • Harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua omaa kielitaitoa ja ikätasoa vastaavasti yksin, pareittain ja ryhmissä.
 • Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä.
 • Rakenteiden opiskelussa vahvistetaan jo opittuja kielen tuottamisen ja ymmärtämisen kannalta olennaisia rakenteita ja laajennetaan rakenteiden osaamista.
 • Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta ja etsitään ainestosta ymmärtämisen kannalta olennaisin sisältö.
 • Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
 • Käydään keskusteluja samalla myös ääntämistä, intonaatiota ja rakenteita vahvistaen.
 • Harjoitellaan kuullunymmärtämistä erilaisissa viestintätilanteissa.
 • Opetellaan hakemaan tietoa englanniksi ja tuottamaan lyhyitä tekstejä.

A-Englannin arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua (http://kielisalkku.edu.fi/fi/luokat-4-6/).

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

 • arviointi kattaa kaikki kielitaidon osa-alueet
 • arvioinnissa korostuu viestinnällisyyden merkitys
 • opettajan kannustava, rohkaiseva ja realistinen jatkuva arviointi tärkeää
 • harjoitellaan ohjatusti ja monipuolisesti omista kotitehtävistä suoriutumisen arviointia suhteessa saavutettuihin oppimistuloksiin
 • tunneilla osoitettu suullinen osaaminen tai suulliset kokeet ovat osaltaan näyttöä kielitaidosta
 • jatketaan positiivisen vertaisarvioinnin harjoittelua
 • itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin monipuolisuus ja positiivisuus
 • itsearviointi on tavoitteellisempaa ja kohdistuu myös omien valittujen toimintatapojen toimivuuteen
 • oppimista ja koetilanteita tarkastellaan onnistumisten kautta