A-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

A-Englannin arviointi vuosiluokalla 4

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua (http://kielisalkku.edu.fi/fi/luokat-4-6/).

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

  • arviointi kattaa kaikki kielitaidon osa-alueet
  • arvioinnissa korostuu viestinnällisyyden merkitys
  • opettajan kannustava ja rohkaiseva jatkuva arviointi tärkeää
  • tunneilla osoitettu suullinen osaaminen tai suulliset kokeet ovat osaltaan näyttöä kielitaidosta
  • jatketaan kotitehtävistä suoriutumisen itsearviointia ohjatusti ja monipuolisesti
  • jatketaan jatkuvaa oman kielitaidon ja opiskelutaitojen itsearviointia
  • itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin monipuolisuus ja positiivisuus
  • jatketaan positiivisen vertaisarvioinnin harjoittelua
  • koetilanteita tarkastellaan onnistumisten kautta