A-Englannin tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 3

A-Englannin sisällöt vuosiluokalla 3

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen.
 • Oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin vuorovaikutustilanteissa.
 • Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
 • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään ja omaa kielitaitoaan monipuolisesti.
 • Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten muistiinpainamiskeinoja, uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa.
 • Pohditaan oppilaalle itselleen parhaita tapoja oppia ja harjoitella opiskeltavaa kieltä.
 • Rohkaistaan oppilasta tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja harjaannuttamaan kielitaitoaan myös vapaa-aikana.
 • Asetetaan opiskelulle tavoitteita ja arvioidaan omaa työskentelyä ja oppimista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
 • Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.
 • Valitaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, kuten esimerkiksi tervehtiminen, voinnin kertominen tai kuvaileminen. Oppilaat saavat myös itse valita heitä kiinnostavia aiheita.
 • Harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua omaa kielitaitoa ja ikätasoa vastaavasti yksin, pareittain ja ryhmissä
 • Sanastoa ja rakenteita opetellaan pienten tarinoiden, näytelmien, parikeskustelujen ja haastattelujen avulla.
 • Rakenteiden opiskelussa keskitytään kielen tuottamisen ja ymmärtämisen kannalta olennaisimpiin perusrakenteisiin.
 • Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota esimerkiksi laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Harjoitellaan tunnistamaan foneettisia merkkejä.
 • Harjoitellaan kuullunymmärtämistä erilaisissa viestintätilanteissa.
 • Harjoitellaan sanojen ja lyhyiden lauseiden kirjoittamista mallin mukaan.