Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet vuosiluokalla 4

4. vuosiluokka

*= vuosiluokan pääpainotus

Opetuksen tavoitteet sisältöalueittain

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1
Opastaminen puheviestintätilanteissa toimimiseen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T2
Ohjaaminen vuorovaikutustilanteissa
toimimiseen

*Erityisesti sosiaalisen kyvykkyyden kasvattaminen erilaisissa viestintätilanteissa.

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L3 (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T3
Ilmaisukeinojen käyttämisen ohjaaminen erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L4 (Monilukutaito)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T4
Myönteisen viestijäkuvan kehittämisen kannustaminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L3 (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot)
L4 (Monilukutaito)

S2 Tekstien tulkitseminen

T5
Tekstin ymmärtämisen perusstrategioiden hallitsemiseen ohjaaminen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

T6
Monimuotoisten tekstien erittelemiseen ja tulkitsemiseen ohjaaminen

Sana-ja käsitevaraston laajentaminen ja ajattelutaitojen edistämiseen opastaminen
*Erityisesti monipuolisen kirjallisuuden lukeminen.

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

T7
Tiedon hankintataitoihin ja lähdekriittisyyteen ohjaaminen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

T8
Oppilasta kannustetaan lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstin tuntemiseen ja niihin kiinnostumiseen sekä myönteisten lukukokemuksien jakamiseen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)

S3 Tekstien tuottaminen

T9
Kokemusten ja ajatusten ilmaisemiseen rohkaiseminen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L4 (Monilukutaito)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T10
Kannustaminen ja ohjaaminen oman ajattelun kielentämiseen ja eri tekstilajien tuottamiseen myös monimediaisissa ympäristöissä
*Erityisesti harjoitellaan tekstien kirjoittamista omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen),
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T11
Ohjataan oppilas oman kirjoitustaidon ja kirjoitetun kielen hallitsemiseen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen),

T12
Tekstien rakentamiseen ja eettiseen viestintään kannustaminen

L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen),
L6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys)

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13
Kielen tarkasteluun ja kielikäsitteiden hallintaan ohjaaminen

L1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen),
L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
L4 (Monilukutaito)

T14
Kirjallisuuden tuntemukseen ja lukuharrastuneisuuteen kannustaminen ja rohkaiseminen
*Erityisesti luetaan kotimaista ja ulkomaista lastenkirjallisuutta.

L2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu),
L4 (Monilukutaito),
L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

T15
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittymisen tukeminen sekä juhlaperinteeseen tutustuminenL2 (Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu),
L4 (Monilukutaito),
L6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys)
L7 (Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

Suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Ryhmä- ja luokkakeskusteluissa kuunteleminen, oman mielipiteen ilmaisu kohteliaasti. Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista (esim. mielipide, esitelmä, keskustelu, haastattelu).

Ikätasolle sopivat näytelmät, ilmaisuharjoitukset (esim. improvisointi, draama, pantomiimi, nukketeatteri). Ollaan osana koulun juhlien valmistelussa.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja havainnointi sekä sosiaalisen kyvykkyyden kasvattaminen erilaisissa viestintätilanteissa.

S2 Tekstien tulkitseminen

Lukemisen sujuvoituminen: ääneen ja hiljaa lukeminen.

Monipuolisen kirjallisuuden lukeminen (esim. lukudiplomin suorittaminen, tekstien lukeminen ja kuunteleminen), lukukokemusten jakaminen (esim. kirjavinkkaus) ja keskeisiin lasten- ja nuortenkirjailijoihin tutustuminen. Harjoitellaan tunnistamaan juonen rakenne, käännekohta sekä pää- ja sivuhenkilöt.

Tietoteksteihin tutustuminen, harjoitellaan luetun ymmärtämisen strategioita (esim. ajatuskartat, alleviivaaminen, tiivistelmät, suullinen tiivistelmä).

Sanaston laajentaminen sekä sanojen ja sanontojen merkitysten pohtiminen (kielikuvat, synonyymit, vastakohdat).

Erilaisten tekstityyppien tunnistaminen (kertomukset, kuvaukset, ohjeet ja kannanotot).

Kielen piirteistä opetellaan sanaluokat, adjektiivien vertailumuodot, verbien persoonataivutus sekä aikamuotoja (preesens, imperfekti). Opetellaan pää- ja sivulause ja eri lausetyypit (toteamus-, käsky-, kielto- ja kysymyslauseet).

Käytetään kirjastoa mahdollisuuksien mukaan. Haetaan tietoa eri tavoin havainnoimalla ympäristöä, tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettua tekstiä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Lisäksi opastetaan lähdekriittisyyteen.

S3 Tekstien tuottaminen

Kirjoitetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden pohjalta yksin ja yhdessä (esim. mielipidekirjoitus, uutinen, päiväkirja, satu, kirjoitelma). Tekstejä kirjoitetaan sekä käsin että näppäimin.

Pyritään elävöittämään tekstiä ja tarkastellaan sanavalintojen yhteyttä tekstin merkitykseen. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opetellaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Opetellaan tunnistamaan ja tuottamaan vuoropuhelua teksteissä.

Vahvistetaan oikeinkirjoitusta (iso alkukirjan, päättövälimerkit, yhdyssanat, erisnimet), sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja harjoitellaan näppäintaitoja.

Kehitetään lausetajua (pää- ja sivulause) ja harjoitellaan yksin sekä yhdessä tekstin tuottamisen vaiheita (tekstien otsikointi, muokkaus, kappalejako ja viimeistely).

Harjoitellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta teksteistä.

Keskustellaan ja neuvotaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutustutaan omaan kulttuuriin ja kieleen (esim. murteet, kansansadut). Ohjataan arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä.

Havainnoidaan, miten erilaiset puhetavat ja kielenkäyttö vaikuttavat itseen ja muihin.

Tutustutaan kirjallisuuteen, muihin kulttuurin alueisiin ja kansanperinteeseen. Kannustetaan käyttämään kirjastoa monipuolisesti ja aktiivisesti. Opitaan valitsemaan itselle sopivaa kirjallisuutta. Luetaan kotimaista ja ulkomaista lastenkirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin. Luetaan myös tietokirjallisuutta.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokalla 4

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat.