6.luokka

Opetusvinkit 6.luokan liikuntaan

Fyysinen toimintakyky:

Monipuolinen ja aktiivinen liikunta osaksi jokapäiväistä elämää (T1)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Aktiiviseen välituntitoimintaan ohjaaminen ja kannustaminen
  (virikkeellinen piha-alue, lainattavat liikuntavälineet, ohjatut pelit/leikit/liikuntatuokiot joko ohjaajien tai vanhempien oppilaiden vetämänä)
 • Koulun piha-alueiden ja laajennetun lähiympäristön monipuolinen hyödyntäminen
  (rakennettujen sekä luonnollisten virikkeiden hyödyntäminen esim. kiipeilyyn, hyppimiseen, tasapainoiluun, uusien virikkeiden luominen oppilaslähtöisesti pihaympäristöön)
 • Yhteistyö koulun ja koulun ulkopuolisten tahojen esim. urheiluseurojen kesken
  (järjestöiden tai liikuntaseurojen ohjaamat liikuntatuokiot, pidennettyjen välituntien hyödyntäminen, seura-aktiivien lajiosaamisen hyödyntäminen oppitunneille ja opettajien käyttöön, tunnettujen urheilijoiden osallistuminen opetuksen toteutukseen)
 • Liikunnan kotitehtäviä elektronisten sovellusten avulla
  (liikuntapäiväkirjan pitäminen esim.sähköisessä muodossa, saatavilla olevat ilmaiset/edulliset liikunta-apps:t)
 • Liikunnan integroiminen muille oppitunneille
  (liikuntatuokiot, työskentely seisaaltaan, luonnossa liikkuminen, näytelmät, pelit, leikit opetuksen välineenä esim. historian, äidinkielen tai englannin tunneilla)Oman toiminnan ja ympäristön havainnoiminen sekä järkevien ratkaisuiden tekeminen (T2)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Monipuoliset pelit ja leikit
  (pelejä ja leikkejä löydettävissä esim. edu.fi tai suunnittelenliikuntaa.fi)
 • Vapaa tilan käyttö
  (liikkuminen vapaassa suunnassa eli oppilaat liikkuvat/harjoittelevat taitoa yhtäaikaisesti useassa eri suunnassa, ei ainoastaan jonoissa, riveissä, salin reunoja pitkin)
 • Oman toiminnan arvioinnin harjoittelu ennen suoritusta sekä sen jälkeen
  (oppilaan oman aktiivisuuden lisääminen ilman ohjausta suoritettavaan itsearviointiin - miten odotan osaavani, miten onnistuin, mikä tuotti vaikeuksia/miksi onnistuin aikaisempaa paremmin, arvioinnin toteuttaminen yksin, pareittain ja pienissä ryhmissä)
 • Itsearvioinnin hyödyntäminen taidon harjoittelussa
  (suorituksen korjaaminen uudella yrityksellä, ohjatusti osasuorituksen harjoitteleminen - harjoittele sitä osaa suorituksesta, mikä oli haastavaa, suorituksen muuttaminen saadun palautteen perusteella)
 • Tutustuminen viivenäyttötekniikan hyödyntämiseen oppilaan itsearvioinnissa
  (suorituksen kuvaaminen ja viivenäyttösovelluksella oppilaille näyttäminen, sopivia viivenäyttösovelluksia ovat esim. Video Delay, Ubersense, hidastusnäyttöön sopiva helppokäyttöinen apps on esim. SlowMo, suorituksen ydinkohtien korostaminen)

Tasapaino- ja liikkumistaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T3)

 • Monipuoliset pelit ja leikit
  (pelejä ja leikkejä löydettävissä esim. edu.fi tai suunnittelenliikuntaa.fi)
 • Monipuoliset liikuntaympäristöt eri maastoissa ja eri vuodenaikoina
  (tutut pelit ja leikit vaihtelevassa ympäristössä esim. jalkapalloa lumihangessa, frisbeegolf salissa, koulun pihalla, metsäympäristössä, kilparadalla)
 • Vaihtelevien välineiden käyttäminen
  (tuttujen pelien ja leikkien soveltaminen esim. pelivälinettä vaihtamalla - esim. jalkapalloa jenkkifudiksella/tennispallolla, pesäpalloa heittämällä/potkaisemalla, pelivälineiden tuominen juoksu/hippaleikkeihin, oppilaslähtöisyyden lisääminen uusien ideoiden kehittämisessä)
 • Ohjaaminen omatoimiseen leikki- ja harrasteliikuntaan turvallisuuden rajoissa.
  (Esim. kiipeily, hippaleikit metsässä, parkour, frisbeegolfradan rakentaminen koulun pihaan, suunnistusrastien sijoittaminen koulun alueelle)
 • Paljon toistoja harjoitettavan taidon kehittämiseksi
 • Aiemmin opittujen perustaitojen syventäminen ja soveltaminen
  (opitun perustaidon siirtäminen haastavampaan tehtävään - esim. kuperkeikka --> hyppykuperkeikka --> kuperkeikka trampetilta korokkeelle --> voltti)

Välineenkäsittelytaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T4)


Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Monipuoliset liikuntalajit
  (liikuntatuntien sisällöt monipuoliseksi, käyttöön mm. pallot, mailat, keilat, nauhat ja vanteet)
 • Liikuntavälineiden käyttäminen liikuntatunneilla monipuolisesti
  (opittavia karkeamotorisia taitoja mm. heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen ja vierittäminen, hienomotoriikan puolelta mm. liiketarkkuus, täsmällisyys ja liikkeen hallinta)
 • Liikuntavälineiden ja liikuntalajien sekoittaminen
  (Toisen lajin yhteydessä opitun taidon soveltaminen uuteen tilanteeseen)
 • Paljon toistoja taidon kehittämiseksi

Fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen (T5)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Voima: lihaskuntoharjoittelu, heittoharjoitteet vaihtelevin välinein ja vastuksin, loikat ja loikkatekniikat
  (esim. kiertoharjoittelu tai lihaskuntoharjoittelun lisääminen pelien ja leikkien yhteyteen - esim. hipassa kiinnijäämisestä vapautumiseen tai pallopeleissä maalin tekemisen yhteyteen, heittotekniikoiden salliessa vastuksen varovainen lisääminen - heittäminen molemmilla käsillä)
 • Voima: fyysiset kontaktilajit
  (esim. merimiespaini, selät vastakkain työntäminen, nassikkapaini)
 • Nopeus: reaktiolähdöt, hippaleikit, yleisurheilu, reaktioharjoittelun soveltaminen esim. pallopelien yhteyteen
 • Liikkuvuus: dynaaminen lihaskuntoharjoittelu ja venyttely
  (liikkuvia ja aktiivisia venytyksiä liikunnan yhteyteen, liikkuvuusharjoittelu ja liiketaitoharjoittelu)
 • Liikkuvuus: pelit ja leikit
  (esim.tunnelipallo, nauhanryöstö, ihmissolmu, varvashippa),
 • Liikkuvuus: erilaiset kävely- tai kulkuharjoitteet
  (esim. karhunkäynti, rapukäynti, liskokävely, kääpiökäynti, simpanssi, mittarimato),
 • Liikkuvuus ja voima: moninivelliikkeiden perusteiden harjoittelu
  (esim. kyykyt, nostot lattialta, nostotekniikoiden harjoittelu kepin/tangon avulla)
 • Kestävyys: pidempikestoista liikettä vaativat pelit ja leikit, erilaiset intervalliharjoitteet sekä lihaskunnon liittäminen pelien ja leikkien yhteyteen, aikarajoitteiset kiertoharjoittelut
  (esim. viestijuoksut, aikatarkkuusjuoksut, hippaleikit hyppien/rapukäynnissä)

Uima- ja vesipelastustaidot (T6)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Uimataidon harjoittaminen käytännössä
  (uimahallikäynnit paikkakunnalla tai esim. leirikoulujen yhteydessä)
 • Ammattitaitoinen uimaopetus
  (luokanopettaja ja koulunkäynninohjaajat avustajan roolissa)
 • Tuttujen pelien ja leikkien siirtäminen uuteen liikuntaympäristöön (vesi)
  (piha- tai saliympäristössä pelattujen pelien ja leikkien siirtäminen veteen, esim. hippaleikit, pallopelit, viestit)
 • Uimataidon testaaminen ja vesipelastustaitojen harjoittaminen
  (taitotestit, vesipelastustaitojen perusteet - esim. pelastushyppy, pelastusesineen heittäminen, parin kuljetusta, pohjasta sukeltaminen)

Oppilaan ohjaaminen turvalliseen ja asialliseen toimintaan (T7)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Asianmukaiset liikuntavarusteet ja tarvittavat vaihtovaatteet
 • Valmistautuminen liikuntatuntiin: verryttely, venyttely, liikkuvuudet
 • Liikuntaympäristön rajaaminen sekä turvallisuuteen liittyvät säännöt
 • Oppilaan osallistaminen liikuntatunnin suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen
  (esim. lyhyen opetustuokion suunnittelu ja toteuttaminen, oman taidon ohjaaminen muille, oppitunnin ennakkovalmisteluihin tutustuminen ja järjestelyissä auttaminen)
 • Kaverin auttaminen, ohjaaminen ja yhteisestä turvallisuudesta mahdollisuuksien mukaan huolehtiminen
  (omatoiminen avun tarpeen huomaaminen ja siihen reagoiminen, yhteisvastuullisuus)
 • Ohjaaminen toimimaan oikein ja nopeasti tapaturmien sattuessa
  (tapaturmien tunnistaminen, vakavuuden arvioiminen, aikuiselle kertominen)
 • Ensiapuvälineiden saatavuus
 • Peseytyminen liikuntatunnin jälkeen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen

Sosiaalinen toimintakyky:

Yhdessä työskenteleminen sekä oman toiminnan ja tunneilmaisun sääteleminen (T8)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Pohtimista ja soveltamista edellyttävien ryhmätehtävien käyttäminen
  (sekä fyysistä tekemistä että oivaltamista edellyttäviä tehtäviä)
 • Pelien pelaaminen erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä
  (tuttujen pelien soveltaminen ryhmätyöskentelyyn, esim. parijalkapalloa, ketjuhippaa, tunnelipalloa)
 • Tuttujen liikuntalajien varioiminen poikkeavilla elementeillä esim. liikuntavälineillä, -ympäristöillä tai uusilla säännöillä
  (ratkaisujen löytäminen yhdessä, vallitsevien taitotasoerojen tasoittaminen)
 • Voiton ja häviämisen tunteiden tarjoaminen, riemun ja pettymyksen käsitteleminen
 • Oppilaan osallistaminen konfliktitilanteiden nopeaan ja avoimeen käsittelyyn sekä ratkaisemiseen
  (kyky tunnistaa ja tunnustaa omaa toimintaa, taito tunteiden hallitsemiseen)

Reilun pelin periaatteella toimiminen sekä yhteisen vastuun kantaminen (T9)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Pelin merkityksen arvioiminen: tärkeintä voittaminen vai kaikkien osallistuminen?
 • Pelikavereiden (omien ja vastustajien) sekä erotuomarin/opettajan kunnioittaminen pelitilanteessa
 • Vastuun laajentaminen omasta käyttäytymisestä oman joukkueen tai koko ryhmän käyttäytymiseen mahdollisuuksien mukaan
  (jokainen joka huomaa jotakin väärää, puuttuu vähintään kertomalla aikuiselle)
 • Tarkkailussa kielenkäyttö, äänensävyt, ilmeet ja eleet pelikavereita kohtaan
 • Kaikki pelaa-korttien hyödyntäminen liikuntatunneilla
  (apuväline esim. reilun pelin-tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen)

Psyykkinen toimintakyky

Vastuun ottaminen omasta toiminnasta sekä itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen (T10)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, vastuu oman toiminnan turvallisuudesta
 • Oman toiminnan arviointi ja vertaaminen annettuihin tavoitteisiin
  (tarkemmin kohdassa T2, paikalliset arviointikriteerit löytyvät Liikunnan OPS:n etusivulta)
 • Kaverin suoritusten arviointi annettujen kriteerien perusteella
  (esim. suorituksen ydinkohtien toteutumisesta tai asetetun tavoitteen toteutumisesta)
 • Todenmukaisen palautteen antaminen
  (palaute luonteeltaan aina kannustavaa, tilanteen mukaan positiivista tai rakentavaa)
 • Itsearvioinnin monipuolinen toteuttaminen
  (oma pohdinta, suullinen arviointi, kirjallinen arviointi, suoritusarviointi videolta)
 • Oppilaiden osallistaminen ohjaustoimintaan taitojen salliessa
  (esim. vertaisohjaaminen omassa ryhmässä tai toisen luokan liikuntatunnilla)
 • Oppilas-/paritehtävä: ohjaustuokion suunnitteleminen ja toteuttaminen
  (katso tarkemmin kohdasta T7)

Myönteiset kokemukset omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)


Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Onnistumisen kokemusten huomaaminen ja positiivisen palautteen antaminen
  (itsearviointi, kaveripalaute, opettajan/ohjaajan antama palaute - palautetta joko kokonaisesta suorituksesta tai osasuorituksesta/suorituksen ydinkohdista)
 • Suoritusten toteuttaminen tarvittaessa osakokonaisuuksina sekä liikekehittelyn hyödyntäminen
  (suorituksen jakaminen osiin, haastavien osien harjoittelu, kehittely kohti kokonaista suoritusta)
 • Palautteen antaminen: luonteeltaan positiivista ja kannustavaa, tarvittaessa korjaavaa ja rakentavaa
 • Oppilaslähtöisyyden lisääminen itsearvioinnin toteuttamisessa sekä tavoitteiden asettamisessa
 • Yhdessätoimimisen taitojen huomioiminen ja korostaminen
  (esim. oppilaan kyky vertaisohjaamiseen, palautteen antamiseen, saadun palautteen perusteella suorituksen korjaamiseen, kannustamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen)