Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 6

Oppiaineen tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Fyysinen toimintakyky:

Monipuolinen ja aktiivinen liikunta osaksi jokapäiväistä elämää (T1)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L2).


Oman toiminnan ja ympäristön havainnoiminen sekä järkevien ratkaisuiden tekeminen (T2)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Monilukutaito (L4)


Tasapaino- ja liikkumistaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T3)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),


Välineenkäsittelytaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T4)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen (T5)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Uima- ja vesipelastustaidot (T6)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Oppilaan ohjaaminen turvalliseen ja asialliseen toimintaan (T7)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Sosiaalinen toimintakyky:

Yhdessä työskenteleminen sekä oman toiminnan ja tunneilmaisun sääteleminen (T8)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Reilun pelin periaatteella toimiminen sekä yhteisen vastuun kantaminen (T9)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Psyykkinen toimintakyky

Vastuun ottaminen omasta toiminnasta sekä itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen (T10)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),


Myönteiset kokemukset omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 6

Oppiaineen keskeiset sisällöt on kuvattu tarkemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

6. vuosiluokan oppisisältöihin on paikallisessa tuntijaossa sijoitettu ylimääräinen liikuntatunti, jolla pyritään vastaamaan seuraaviin haasteisiin:
 • pyritään vahvistamaan yläkouluun siirtyessä tarvittavia liikunnan perustietoja ja -taitoja
 • oppilaiden omaehtoisen liikkumisen vahvistaminen kyseisessä ikävaiheessa
S1 Fyysinen toimintakyky:
 • runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa
 • tietämys lihashuollosta, ravinnosta ja unentarpeesta
 • harjoitellaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina
 • oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, kuten esim. luontoliikunta ja palloilut
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kehittäviä tehtäviä
 • monipuoliset liikuntamuodot, -lajit sekä -ympäristöt (esim. jää-, lumi-, musiikki- ja tanssiliikunta)
 • uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetus
 • monipuolisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
 • tavoitteina kokemuksia osallisuudesta, onnistumisesta, itsenäisyydestä ja ilmaisusta
 • harjoitellaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa
 • tutustutaan oman toimintakyvyn arviointiin
 • 5.luokkien MoVe!- mittauksien tulosten kehityksen seuranta 6.luokalla
S2 Sosiaalinen toimintakyky:
 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä

S3 Psyykkinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joiden suorittaminen edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä
 • harjoitellaan työskentelyä yksin ja yhdessä ryhmän kanssa
 • harjoitellaan vastuunottamista yhteisten, oppilaslähtöisten tehtävien avulla
 • liikuntatehtävien tulisi tuottaa iloa ja virkistystä sekä myönteisten tunteiden kokemuksia
 • tukea pätevyyden kokemuksia sekä myönteistä minäkäsitystä liikkujana
 • merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa

Liikunnan arviointi vuosiluokalla 6

Oppilaan oppimisen arviointi on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.


Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokalla 6

Liikunnan arviointi ja palautteen antaminen tulee olla monipuolista, kannustavaa ja ohjaavaa. Onnistunut arviointi tukee liikunnan opetuksen tavoitteiden kokonaisvaltaista saavuttamista sekä oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.

Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (T2-T6) ja työskentely (tavoitteet T1 ja T7-T10). Arvioinnin kohteena olevat toimintakyvyn tavoitteet ovat fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä, fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opettajan arvioinnin lisäksi oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.


Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä paikallisen opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden sijaan.

Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaatasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

S1

Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

S1

Uima- ja pelastautumistaidot

Oppilas on perusuimataitoinen

(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

S1

Toimintaliikuntatunneilla

Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

S2

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

S3

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.