Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 4

Oppiaineen tavoitteet on kuvattu valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Fyysinen toimintakyky:

Monipuolinen ja aktiivinen liikunta osaksi jokapäiväistä elämää (T1)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L2).Oman toiminnan ja ympäristön havainnoiminen sekä järkevien ratkaisuiden tekeminen (T2)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Monilukutaito (L4)
Tasapaino- ja liikkumistaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T3)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),Välineenkäsittelytaitojen kehittäminen ja monipuolinen käyttäminen (T4)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen (T5)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Uima- ja vesipelastustaidot (T6)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),

Oppilaan ohjaaminen turvalliseen ja asialliseen toimintaan (T7)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Fyysinen toimintakyky (S1)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Sosiaalinen toimintakyky:

Yhdessä työskenteleminen sekä oman toiminnan ja tunneilmaisun sääteleminen (T8)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Reilun pelin periaatteella toimiminen sekä yhteisen vastuun kantaminen (T9)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Sosiaalinen toimintakyky (S2)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6),
Osallistuminen, vaikuttaminen, ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)


Psyykkinen toimintakyky

Vastuun ottaminen omasta toiminnasta sekä itsenäisen työskentelyn taitojen vahvistaminen (T10)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2),
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3),


Myönteiset kokemukset omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (T11)

Tavoitetta voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Tavoitteeseen liittyvä keskeinen sisältöalue: Psyykkinen toimintakyky (S3)

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1),
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 4

Oppiaineen keskeiset sisällöt on kuvattu tarkemmin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

S1 Fyysinen toimintakyky:
 • runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa
 • tietämys lihashuollosta, ravinnosta ja unentarpeesta
 • harjoitellaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina
 • oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, kuten esim. luontoliikunta ja palloilut
 • tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja kehittäviä tehtäviä
 • monipuoliset liikuntamuodot, -lajit sekä -ympäristöt (esim. jää-, lumi-, musiikki- ja tanssiliikunta)
 • uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetus
 • monipuolisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
 • tavoitteina kokemuksia osallisuudesta, onnistumisesta, itsenäisyydestä ja ilmaisusta
 • harjoitellaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa
 • tutustutaan oman toimintakyvyn arviointiin
 • lukuvuoden aikana harjoitellaan 5.luokalla toteutettavia Move!-testien suoritteita

S2 Sosiaalinen toimintakyky:

 • myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
 • tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä

S3 Psyykkinen toimintakyky:

 • tehtäviä, joiden suorittaminen edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä
 • harjoitellaan työskentelyä yksin ja yhdessä ryhmän kanssa
 • harjoitellaan vastuunottamista yhteisten, oppilaslähtöisten tehtävien avulla
 • liikuntatehtävien tulisi tuottaa iloa ja virkistystä sekä myönteisten tunteiden kokemuksia
 • tukea pätevyyden kokemuksia sekä myönteistä minäkäsitystä liikkujana
 • merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa


Liikunnan arviointi vuosiluokalla 4

Oppilaan oppimisen arviointi on kuvattu tarkemmin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokalla 4

Liikunnan arviointi ja palautteen antaminen tulee olla monipuolista, kannustavaa ja ohjaavaa. Onnistunut arviointi tukee liikunnan opetuksen tavoitteiden kokonaisvaltaista saavuttamista sekä oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.

Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (T2-T6) ja työskentely (tavoitteet T1 ja T7-T10). Arvioinnin kohteena olevat toimintakyvyn tavoitteet ovat fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä, fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opettajan arvioinnin lisäksi oppilaita ohjataan itsearviointiin.

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.