Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Käsityön tavoitteet vuosiluokalla 6

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsintekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
 • Anna tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille.
 • Ainakin yhden oppimistehtävän tulee painottua keksimiseen ja luovuuden käyttöön.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

 • Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, kokeilu, suunnittelu, työskentely, itsearviointi ja esittely) painottaen työsuunnitelmaa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
 • Oppilas ottaa kokonaisvaltaisemmin vastuuta käsityöprosessista
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksen mukaisesti.
 • Opettajan laatimat oppimistehtävät ohjaavat tutkimaan ja käyttämään entistä monipuolisemmin materiaaleja, tekniikoita, työvälineitä ja laitteiden kokeilua.
 • Opetuksessa käytetään asianmukaista termistöä, jotta oppilas oppii tunnistamaan ja käyttämään sitä omassa työssään.
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoiseti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
 • Oppimistehtävät laaditaan niin, että kokonaisen käsityöprosessin vaiheet ja niiden vaatima pitkäjänteisyys huomioidaan.
 • Oppilaalla on aktiivinen rooli ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa.
 • Käytetään oikeita ja turvallisia työvälineitä sekä toimitaan turvallisesti eri työtiloissa.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan TVT-taitoihin esim. piirto-, suunnitteluohjelmiin ja ohjelmointiin.
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arviomaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikkuteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityöprosessia
 • Oppimistehtävän tavoitteet määritellään niin, että oppilas pystyy itse arvioimaan niiden toteutumista omassa käsityöprosessissa.
 • Käytetään itse- ja vertaisarvointia osana kokonaisarviointia.
 • Kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa.
 • Eriyttäminen tapahtuu oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
 • Ohjataan materiaalien taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön.
 • Etsitään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Käsityön sisällöt vuosiluokalla 6

Käsityön sisällöt 5-6. luokilla ovat yhtenäiset, jolloin sisällöt käydään joko 5. tai 6. luokalla.

S1 Ideointi

- Omat kokemukset, oman paikkakunnan/suomalainen käsityöperinne sekä nykypäivän käsityökulttuuri oman suunnittelun lähtökohtana (esim. virtuaalinen museovierailu).
- Havainnoidaan ja analysoidaan oman lähiympäristön esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä.
- Käsityössä voidaan yhdistää värejä, kuvioita ja erilaisia pintoja sekä tyylejä ja muotoja.

S2 Suunnittelu
- Tehdään sanallinen ja kuvallinen suunnitelma omalle tuotokselle, jota työskentelyn aikana tarvittaessa kehitetään. Käytetään mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyväksi.
- Suunnittelussa harjoitellaan käyttämään mittoja, määriä ja mittakaavoja.
- Suunnittelussa otetaan huomioon kunnan/koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet ja teemat.

S3 Kokeilu, S4 Tekeminen, S5 Soveltaminen

Tekstiilityön työtavat
- Mittaaminen, merkitseminen ja kaava.
- Vahvistetaan koneompelun taitoja (esim. käänne, päärme, yksinkertainen vaate).
- Neulominen (esim. silmukoiden luominen, nurja silmukka, suljettu neule, päättely).
- Virkkaus (esim. kiinteä silmukka, pylväs).
- Tutustutaan myös muihin tekniikoihin valinnan mukaan (esim. kirjonta, huovuttaminen, kankaankuviointi, solmeilu, pujottelu/kudonta, askartelu).

Teknisen työn työtavat
- Mittaaminen, merkitseminen ja mittakaava
- Tutustutaan erilaisten materiaalien muokkaamiseen (esim. höylääminen, hiominen, muovaaminen, sahaaminen, poraaminen ja leikkaaminen).
- Tutustutaan elektroniikan komponentteihin (esim. vastus, kytkin, virtalähde, kondensaattori, led, diodi, transistori).
- Yksinkertaiset pintakäsittelytekniikat (esim. petsaaminen ja maalaaminen vesiohenteisilla maaleilla, lakkaaminen, öljyäminen ja spraymaalaus).
- Vaativammat liitostekniikat (esim. lapa-, lovi-, sormi-, poratappi- ja ruuviliitos, niittaaminen, juottaminen).
- Tutustutaan ohjelmointiin, josta esimerkkinä robotiikka ja automaatio.
- Oppimistehtäviä tehdään yksilö-, pari ja ryhmätöinä.

Materiaalit
- Tutustutaan esim. seuraaviin materiaaleihin: puuvilla, villa, puu, metalli, nahka, muovi, kierrätysmateriaalit, paperi

Työturvallisuus
- Liikkuminen ja työskentely käsityöopetuksen tiloissa turvallisesti ja muut huomioiden.
- Työvälineiden asianmukainen käyttö ja oikeat työtavat.
- Työergonomia.
- Asianmukaisten suojavälineiden käyttäminen.

S6 Dokumentointi ja arviointi

- Dokumentointi esim. tietotekniikkaa käyttäen.
- Käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia voidaan tehdä prosessin eri vaiheissa.
- Arviointi on oppilaan opiskelua ohjaavaa ja kannustavaa. Arvioinnissa käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia.

Käsityön arviointi vuosiluokalla 6

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaanmyönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.

Käsityöoppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityöoppiaineen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja prosessin dokumentointi

Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Tuotteen valmistaminen

Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3,S5

Käsityössä käytettävien materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen

Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

S1-S5

Työskentelytaidot

Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa kuvata yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1,S2,S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen omassa työskentelyssä

Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatustikäsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Oman ja muiden työn arviointi, vertaispalautteen antaminen

Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Kulutus- ja tuotanto- tapojen pohdinta

Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.