Käsityön tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsintekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
 • Anna tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille.
 • Pyritään hyödyntämään lähiympäristöä ainakin yhden oppimistehtävän lähtökohtana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
 • Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, suunnitelu, työskentely, itsearviointi ja esittely).
 • Lopputulos ei ole ainoa tavoite.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
 • Opettajan rooli suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on edelleen merkittävä, mutta oppilaan osuus kasvaa taitojen karttuessa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksen mukaisesti.
 • Opettajan laatimat oppimistehtävät ohjaavat tutkimaan ja käyttämään monipuolisesti materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.
 • Opetuksessa käytetään asianmukaista termistöä, jotta oppilas oppii tunnistamaan ja käyttämään sitä itse.
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoiseti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
 • Oppimistehtävät laaditaan niin, että kokonaisen käsityöprosessin vaiheet ja niiden vaatima pitkäjänteisyys huomioidaan.
 • Tuetaan oppilaan aktiivista roolia ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa.
 • Ohjataan oikeaan ja turvalliseen työvälineiden sekä työtilojen käyttöön.
 • Painotetaan työympäristön siisteyttä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
 • Hyödynnetään opittuja TVT-taitoja esim. suunnittelussa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arviomaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

 • Oppimistehtävän tavoitteet määritellään niin, että oppilas pystyy itse arvioimaan niiden toteutumista omassa käsityöprosessissa.
 • Harjoitellaan itse- ja vertaisarvointia.
 • Kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa.
 • Eriyttäminen tapahtuu oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
 • Ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön.
 • Opetellaan etsimään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen