Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Käsityön tavoitteet vuosiluokalla 4

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsintekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
 • Anna tilaa oppilaan omille ideoille, yrityksille ja erehdyksille.
 • Pyritään hyödyntämään lähiympäristöä ainakin yhden oppimistehtävän lähtökohtana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi
 • Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaisesti (ideointi, suunnitelu, työskentely, itsearviointi ja esittely).
 • Lopputulos ei ole ainoa tavoite.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
 • Opettajan rooli suunnittelutaitojen ja valmistuksen ohjauksessa on edelleen merkittävä, mutta oppilaan osuus kasvaa taitojen karttuessa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestitäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksen mukaisesti.
 • Opettajan laatimat oppimistehtävät ohjaavat tutkimaan ja käyttämään monipuolisesti materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä.
 • Opetuksessa käytetään asianmukaista termistöä, jotta oppilas oppii tunnistamaan ja käyttämään sitä itse.
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoiseti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.
 • Oppimistehtävät laaditaan niin, että kokonaisen käsityöprosessin vaiheet ja niiden vaatima pitkäjänteisyys huomioidaan.
 • Tuetaan oppilaan aktiivista roolia ideoinnissa sekä tuotteen ja valmistuksen suunnittelussa.
 • Ohjataan oikeaan ja turvalliseen työvälineiden sekä työtilojen käyttöön.
 • Painotetaan työympäristön siisteyttä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
 • Hyödynnetään opittuja TVT-taitoja esim. suunnittelussa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arviomaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

 • Oppimistehtävän tavoitteet määritellään niin, että oppilas pystyy itse arvioimaan niiden toteutumista omassa käsityöprosessissa.
 • Harjoitellaan itse- ja vertaisarvointia.
 • Kunnioitetaan ja huomioidaan jokaisen oppilaan erilaisuutta ja lähtötasoa.
 • Eriyttäminen tapahtuu oppimistehtävän sisällä oppilaan omista lähtökohdista.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
 • Ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön.
 • Opetellaan etsimään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminenKäsityön sisällöt vuosiluokalla 4

Käsityön sisällöt 3-4. luokalla ovat yhtenäiset, jolloin sisällöt käydään joko 3. tai 4. luokalla.

S1 Ideointi

 • Omat kokemukset, mieltymykset ja harrastukset suunnittelun lähtökohtana.
 • Havainnoidaan oman lähiympäristön esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä.
 • Yhdistetään värejä, kuvioita ja erilaisia pintoja.
S2 Suunnittelu
 • Tuotteita suunnitellaan ja valmistetaan yksilö-, pari- ja ryhmätöinä.
 • Tehdään yksinkertainen, kuvallinen suunnitelma omalle tuotokselle, jota työskentelyn aikana tarvittaessa kehitetään.
 • Suunnittelussa harjoitellaan mittaamisen alkeita.
 • Suunnittelussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kunnan/koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet ja teemat.
S3 Kokeilu, S4 Tekeminen ja S5 Soveltaminen

Tekstiilityön työtavat
 • Mittaaminen ja merkitseminen.
 • Koneompelun alkeet ( langoittaminen, puolaaminen, suoraommel, huolittelu).
 • Silittäminen.
 • Tutustuminen neulonnan (silmukoiden luominen, oikea silmukka) ja virkkauksen työtapoihin (koukulla virkkaaminen, ketjusilmukka).
 • Tutustutaan myös muihin tekniikoihin valinnan mukaan (esim. huovuttaminen, kankaankuviointi, solmeilu, pujottelu/kudonta, askartelu, värjäys).
Teknisen työn työtavat
 • Mittaaminen ja merkitseminen.
 • Tutustutaan erilaisten materiaalien muokkaamiseen (esim. höylääminen, hiominen, sahaaminen, poraaminen ja leikkaaminen).
 • Tutustutaan virtapiiriin (esim. tehdään elektroniikkatyö)
 • Yksinkertaiset pintakäsittelytekniikat (esim. öljyäminen ja maalaaminen vesiohenteisilla maaleilla).
 • Yksinkertaiset liitostekniikat ( liimaaminen, naulaaminen).
 • Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkeinä automaatio ja robotiikka.
Materiaalit
 • Tutustutaan esim. seuraaviin materiaaleihin: puuvilla, villa, puu, metalli, nahka, muovi, kierrätysmateriaalit, paperi.
Työturvallisuus
 • Liikkuminen ja työskentely käsityöopetuksen tiloissa turvallisesti ja muut huomioiden.
 • Työvälineiden asianmukainen käyttö ja oikeat työtavat.
 • Työergonomia.
 • Asianmukaisten suojavälineiden käyttäminen.
S6 Dokumentointi ja arviointi
 • Dokumentointi vähintään yhdestä oppimistehtävästä päiväkirjanomaisesti mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
 • Arviointi on oppilaan opiskelua ohjaavaa ja kannustavaa. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Käsityön arviointi vuosiluokalla 4

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaanmyönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.

Käsityöoppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityöoppiaineen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.