Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 6

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Monilukutaito (L4), Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Monilukutaito (L4), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6); Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Monilukutaito (L4), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 6

S1 Omat kuvakulttuurit, S2 Ympäristön kuvakulttuurit ja S3 Taiteen maailmat

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Harjoitellaan aktiivista ja tietoista oman itsen ja ympäröivän visuaalisen maailman havainnointia eri aistien avulla. Käytetään erilaisia havaintovälineitä tarkastelun apuna (esim peili, kamera, kiikari, luonnoksen piirtäminen, taideteoksen historia ja taustatiedot jne). Harjoitellaan kertomaan omista havainnoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Opetellaan tietoisesti valitsemaan monipuolisia menetelmiä kuvien tuottamiseen.
Tutkitaan kuvakulttuuria, joka liittyy lapsen omaan omaan maailmaan (valokuvat, pelit, kirjat, elokuvat, logot, esineet, rakennukset, värit ym). Tehdään niistä havaintoja monilla aisteilla ja keskustellaan. Opetellaan toden ja fiktion erottamista.

Kuvallinen tuottaminen (S1, S2, S3)

Kuvia tuotetaan eri menetelmillä. Käytetään tietotekniikkaa monipuolisesti hyväksi.
Integroidaan kuvataidetta muihin oppiaineisiin ja muita oppiaineita kuvataiteeseen. Tutkitaan erilaisia ilmiöitä yli oppiainerajojen ja eri näkökulmista.

Piirtäminen
-erilaisten piirtimien käytön harjoittelua (lyijy- ja grafiittikynät, hiili, liidut ja tussikynät)
mielikuva- ja havaintopohjaisessa piirtämisessä
-ihmisen vartalon mittasuhteet
-kasvotutkielma, kasvojen mittasuhteet

Maalaaminen
-värien ominaisuudet ja väriopin käsitteet, värien taittaminen ja murtaminen
-erilaisten maalaustekniikoiden hallinnan harjoittelua
-erilaisten ja erikokoisten siveltimien käytön harjaannuttaminen
-välineiden huolto

Muovailu ja rakentelu
-savi: makkara- ja /tai levytekniikat, liitostekniikat, poltto-ja lasituskokeiluja mahdollisuuksien mukaan
-rakentelua erilaisista materiaaleista

Grafiikka
-erilaisiin painomenetelmiin tutustuminen
-grafiikan merkitseminen
-grafiikan pahvikehyksen valmistaminen

Mediataidot
-harjaannutetaan kuvan käsittelyn taitoja
-tuotetaan omia kuvia teknisin apuvälinein
-tutustutaan liikkuvan kuvan keinoihin, omia videointikokeiluja ja animaatioiden tekemistä mahdollisuuksien mukaan
- kuvan ja liikkuvan kuvan vaikutusmahdollisuudet, kriittinen suhtautuminen
-tekijänoikeudet, yksityisyyden suoja, turvataidot sähköisessä maailmassa

Työskentelytaidot:
Käytännön toiminnat, aloitus, toteutus, omien jälkien siivoaminen, välineistä ja töistä huolehtiminen

Kuvanteon prosessin hallinta:
Oman toiminnan ohjauksen harjaannuttaminen (Mitä/miten/missä ajassa teen?)

Tutkiva asenne:
Vaihtoehtoisten toteutustapojen etsiminen. Luovuuden, mielikuvituksen ja kokeilunhalun kehittäminen.

Yhteistyötaidot:
Ryhmätyötilanteissa harjoitellaan yhteistyötä ja neuvottelutaitoja.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Tutkitaan kuvakulttuuria, joka liittyy lapsen omaan omaan maailmaan (valokuvat, pelit, kirjat, elokuvat, logot, esineet, rakennukset, värit, ym). Tehdään niistä havaintoja monilla aisteilla ja keskustellaan. Opetellaan faktan ja fiktion erottamista.

Tutkitaan ympäröivää visuaalista maailmaa eri aistien avulla. Tutustutaan erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin ja pääpiirteittäin arkkitehtuurin tyylipiirteisiin Euroopassa.
Tutustutaan eri kulttuurien muotoiluun esimerkiksi muihin aineisiin integroiden.
Aistitaan, havainnoidaan ja keskustellaan niistä sekä pohditaan niiden arvoa. Tarkastellaan sekä historiallisia kuvia että tämän hetken nopeasti muuttuvaa kuvakulttuuria. Tutkitaan ympäristön merkkikieltä esim. liikennemerkkejä ja logoja ja luodaan omia.

Tutkitaan taiteen maailmaa eläytyen ja integroiden muihin aineisiin, erityisesti historiaan. Jatketaan tutustumista erityisesti Kultakauden ajan taiteeseen sekä taiteilijoihin sekä suomalaiseen nykytaiteeseen (erityisesti lähiseudun).

Keskustellaan taidekuvien tunnelmista ja niiden herättämistä tunteista. Rinnastetaan teoksia omaan kokemuspiiriin. Käydään taidenäyttelyissä (oikeissa ja virtuaalisissa) ja tavataan mahdollisuuksien mukaan myös taiteilijoita.

Opetellaan arvostamaan sekä omaa että toisen työtä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Tutkitaan omia ja muiden tekemiä kuvia keskittyen positiivisin asioihin ja kannustukseen. Harjoitellaan kertomaan omasta työstä ja sen herättämistä ajatuksista. Kuunnellaan toisten ajatuksia omista töistään ja tehdään kysymyksiä.

Taidenäyttelyissä valitaan esimerkiksi mieleisin teos (tai esim. erikoisin, rauhallisin, iloisin jne) ja perustellaan oma valinta. Harjoitellaan huomaamaan, että taiteella voi kuvata monenlaisia tunnelmia ja herättää ajatuksia. Taiteen avulla voi tutustua erilaisiin kulttuureihin.

Tutkitaan omaa koulua,lähiympäristöä, kaupunkia ym. etsien mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Tehdään niitä tutuiksi ja sitä kautta arvostetuiksi keskustelemalla ja kuvia tekemällä.

Opetellaan valitsemaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja ja välineitä kuvien tekemistä varten. Käytetään materiaalit tarkkaan, kierrätetään ja vältetään tuhlaamista. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja ja luonnonmateriaaleja.
Kuvataiteen arviointi vuosiluokalla 6

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekäitsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet kuvataiteessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1, S2, S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2, S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2, S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

S1, S2, S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2, S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia

KUVATAITEEN ARVIOINTI VUOSILUOKALLA 6

 • Arviointi perustuu edellä mainittuihin luokkakohtaisiin sisältöalueisiin.
 • Kuvataiteen arvioinnissa painotetaan koko taiteellisen työskentelyn prosessia eli jatkuva arviointi kohdistuu lopputuotoksen ohella ideointiin, luonnosteluun ja työskentelyn eri vaiheisiin.
 • Oppilas arvioi myös itse tätä prosessia sekä omaa oppimistaan. Mahdollisesti myös vertaisarviointia.
 • Materiaalien ja välineiden tarkoituksenmukainen käyttö huomioidaan arvioinnissa.
 • Arviointiin vaikuttaa myös oppilaan yleinen asennoituminen työskentelyyn.