Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 4

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Monilukutaito (L4), Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Monilukutaito (L4), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Monilukutaito (L4); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3); Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6); Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1); Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2): Monilukutaito (L4), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 4


S1 Omat kuvakulttuurit, S2 Ympäristön kuvakulttuurit ja S3 Taiteen maailmat

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

Harjoitellaan aktiivista ja tietoista oman itsen ja ympäröivän visuaalisen maailman havainnointia eri aistien avulla. Käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia havaintovälineitä tarkastelun apuna (esim peili, kamera, kiikari, luonnoksen piirtäminen, taideteoksen historia ja taustatiedot jne). Harjoitellaan kertomaan havainnoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Opetellaan tietoisesti valitsemaan monipuolisia menetelmiä kuvien tuottamiseen.

Kuvallinen tuottaminen

Kuvia tuotetaan eri menetelmillä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaa monipuolisesti hyväksi.
Integroidaan kuvataidetta muihin oppiaineisiin ja muita oppiaineita kuvataiteeseen (esim. historian eri aikakaudet). Tutkitaan erilaisia ilmiöitä yli oppiainerajojen ja eri näkökulmista.

-Harjoitellaan sommittelua ja tilan kuvaamisen perusteita esim. viiva, väri, muoto pinta
-Perspektiivin alkeet esim lähellä, kaukana, edessä, takana, ylhäällä, alhaalla (lintu- ja sammakkoperspektiivi)
-Väriopin perusteista pää- ja välivärit, vastavärit, kylmät ja lämpimät värit, eri tunteisiin ja tunnelmiin sopivat värit.

Piirtäminen
-Mielikuva- ja havaintopohjainen piirtäminen eri piirtimillä (kynät, hiili, liitu)
-Pinnat, viivat, rytmi
-sarjakuva ja siihen liittyen ajan etenemisen kuvaus ja kuvakoot ja kuvakulmat

Maalaaminen
-Erilaisia värejä ja siveltimiä
- värien sekoittaminen

Muovailu ja rakentelu
-savi (esim. peukalotekniikka, makkaratekniikka, levytekniikka)
-erilaiset massat ja materiaalit esim. lumi, pahvi, paperi jne.)

Grafiikka
-Erilaisia painomenetelmiä (esim. leimasinpainanta, sapluunapainanta, pressprint) erilaisille papereille

Mediataidot
-Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kuvan käsittelyyn ja tuottamiseen teknisin apuvälinein. Kuvien ottaminen, tallentaminen, rajaaminen, poistaminen, tekstin lisääminen.
-Etsitään kuvia sähköisestä maailmasta, muokataan niitä omiin töihin.
-Perehdytään tekijänoikeuksiin, yksityisyyden suojaan ja turvataitoihin sähköisessä maailmassa.

Työskentelytaidot:
Käytännön toiminnat, aloitus, toteutus, omien jälkien siivoaminen, välineistä ja töistä huolehtiminen

Kuvanteon prosessin hallinta:
Oman toiminnan ohjauksen harjaannuttaminen (Mitä/miten/missä ajassa teen?)

Tutkiva asenne:
Vaihtoehtoisten toteutustapojen etsiminen. Luovuuden, mielikuvituksen ja kokeilunhalun kehittäminen.

Yhteistyötaidot:
Ryhmätyötilanteissa harjoitellaan yhteistyötä ja neuvottelutaitoja.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

Tutkitaan kuvakulttuuria, joka liittyy lapsen omaan omaan maailmaan (valokuvat, pelit, kirjat, elokuvat, logot, esineet, rakennukset, värit, ym). Tehdään niistä havaintoja monilla aisteilla ja keskustellaan. Opetellaan toden ja sadun erottamista.

Tutkitaan ympäröivää visuaalista maailmaa eri aistien avulla. Tutustutaan esim. lähiympäristön rakennuksiin, erilaisissa käyttötarkoituksissa oleviin rakennuksiin sekä lähiympäristön luontoon. Aistitaan, havainnoidaan ja keskustellaan niistä sekä pohditaan niiden arvoa. Tarkastellaan sekä historiallisia kuvia että tämän hetken nopeasti muuttuvaa kuvakulttuuria. Tutkitaan ympäristön merkkikieltä esim. liikennemerkkejä ja logoja ja luodaan omia.

Tutkitaan taiteen maailmaa eläytyen. Tutustutaan erityisesti Kultakauden ajan taiteeseen sekä suomalaiseen nykytaiteeseen (erityisesti lähiseudun). Keskustellaan taidekuvien tunnelmista ja niiden herättämistä tunteista. Rinnastetaan teoksia omaan kokemuspiiriin. Käydään taidenäyttelyissä (oikeissa ja virtuaalisissa) ja tavataan mahdollisuuksien mukaan myös taiteilijoita.

Tehdään havaintojen pohjalta kuvia eri menetelmillä ja kootaan niitä näyttelyiksi. Opetellaan arvostamaan sekä omaa että toisen työtä.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

Tutkitaan omia ja muiden tekemiä kuvia keskittyen positiivisin asioihin ja kannustukseen. Harjoitellaan kertomaan omasta työstä ja sen herättämistä ajatuksista. Kuunnellaan toisten ajatuksia omista töistään ja tehdään kysymyksiä.

Taidenäyttelyissä valitaan esim. mieleisin teos (tai erikoisin, rauhallisin, iloisin jne) ja perustellaan valintaa. Harjoitellaan huomaamaan, että taiteella voi kuvata monenlaisia tunnelmia. Taide voi herättää uusi ajatuksia ja sen avulla voi tutustua erilaisiin kulttuureihin.

Tutkitaan omaa koulua,lähiympäristöä, kaupunkia ym. etsien mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Tehdään niitä tutuiksi ja sitä kautta arvostetuiksi keskustelemalla ja kuvia tekemällä.

Opetellaan valitsemaan tarkoituksenmukaisia materiaaleja ja välineitä kuvien tekemistä varten. Käytetään materiaalit tarkkaan, kierrätetään ja vältetään tuhlaamista. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja ja luonnonmateriaaleja.


Kuvataiteen arviointi vuosiluokalla 4

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekäitsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

KUVATAITEEN ARVIOINTI VUOSILUOKALLA 4
 • Arviointi perustuu edellä mainittuihin luokkakohtaisiin sisältöalueisiin.
 • Kuvataiteen arvioinnissa painotetaan koko taiteellisen työskentelyn prosessia eli jatkuva arviointi kohdistuu lopputuotoksen ohella ideointiin, luonnosteluun ja työskentelyn eri vaiheisiin.
 • Oppilas arvioi myös itse tätä prosessia sekä omaa oppimistaan. Mahdollisesti myös vertaisarviointia.
 • Materiaalien ja välineiden tarkoituksenmukainen käyttö huomioidaan arvioinnissa.
 • Arviointiin vaikuttaa myös oppilaan yleinen asennoituminen työskentelyyn.