Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 6

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä.

 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 6

S1 Miten musiikissa toimitaan:
 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen.
 • Soittimien vastuullinen käyttö.
 • Opetellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista.
 • Vahvistetaan perussykkeen löytämistä ja tuottamista.
 • Oppilas harjoittelee rytmien tuottamista ja kuuntelemista.
 • Oppilas harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittoa. Melodiasoittoon lisätään lisä-ääniä.
 • Harjoitellaan laulamista äänissä (toinen ääni).
 • Tutustutaan sointusoittimiin esim. kitara, piano.
 • Bändisoittimien alkeet: basso, perus- ja valssikomppi (luokkarummut).
 • Oppilas tekee pieniä omia musiikillisia tuotoksia improvisoiden (omat sanoitukset, pentatoninen asteikko).
 • Tutustutaan niihin teknisiin laitteisiin, jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta (äänitys esim. kännykällä/tabletilla). Tutustutaan laitteiden tarjoamiin musiikkiohjelmiin/-sovelluksiin.
S2 Mistä musiikki muodostuu:

Tutustutaan musiikin peruskäsitteisiin:

 • Rytmi: taa, ti-ti, 1/4 tauko, tasa- ja kolmijakoinen rytmi, tahtiosoitus
 • Melodia: nuotinlukua (tilapäiset ylennykset ja alennukset), tutustutaan etumerkintään (b- ja f#-sävel), tutustuminen tabulatuuri-merkintään.
 • Harmonia: duuri ja molli, sointumerkit
 • Dynamiikka: p-f, ><, solo-tutti
 • Sointiväri: tutustuminen erilaisten sointinten soundiin
 • Muoto: säkeistö-kertosäe (A-B-A)
 • Haastavampaa nuottisuunnistusta (kertausmerkit, 1. ja 2. maali, coda, segno, da capo)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

 • Musiikki osana yhteisöä: esiintymisen tai yhteisen musiikkihetken valmistaminen (esim. välituntikonsertti, vierailu vanhainkodissa, laululeikin vetäminen pienemmille..).
 • Tunnetut suomalaiset musiikin tekijät: Tutustutaan eri musiikin tyylisuuntien keskeisimpiin tekijöihin. Taidemusiikin osalta tutustaan ainakin Sibeliukseen.
 • Yhteissoitto: yhteinen aloitus ja lopetus, toisten kuuntelu
 • Pohditaan musiikin (ja äänien) vaikutuksia ihmiseen (fyysiset-psyykkiset), keskustellaan kuulonsuojelusta
 • Tutustutaan musiikin ääniympäristöihin, hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia (esim. soittoäänet, Youtube, pelit, elokuvat, TV, radio)
 • Kiinnitetään huomiota soittoasentoihin.
 • Äänenhuolto (äänenavaus, lauluasento, hengitys), murrosiän äänenmuutokset
S4 Ohjelmisto:
 • Monipuolinen ohjelmisto: perinnemusiikki, maailmanmusiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki
 • Kuuntelu: Finlandia

Musiikin arviointi vuosiluokalla 6

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan kahdeksan osaaminen

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1-S4

Musiikilliset yhteistyö-taidot

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1-S4

Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja ‑soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1-S4

Musiikki-liikunta

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1-S4

Musiikin kuuntelu

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1-S4

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1-S4

Musiikin merkitysten havainnointi

Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1-S4

Musiikin merkintä-tapojen ymmärtämi-nen

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1-S4

Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1-S4

Oppimaan oppiminen ja työskentely-taidot

Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.


Musiikin arviointimuotoja:
- Opettajan jatkuva arviointi
- oppilaan itsearviointi
- vertaisarviointi.

Opettajan jatkuvassa arvioinnissa painottuu tuntityöskentely:
- Myönteinen suhtautuminen ja kokeilunhalu nähdään arvioinnin kannalta positiivisena asiana.
- Lisäksi arvioidaan oppilaan musiikillisia perustaitoja.

Oppilas tallentaa syksyllä ja keväällä yhden onnistumisen Kasvun kansioon. Tällainen onnistuminen voi olla esimerkiksi:
- kirjallinen työ
- ohjelmisto: oppilas kirjaa oppimansa laulut/sävellykset
- musiikkiesityksen taltiointi jostain koulun tilaisuudesta
- oma musiikillinen tuotos mahdollisesti musiikkiteknologiaa hyödyntäen
- opitun laulun/soiton taltioiminen Kasvun kansioon esim. nuottikuvan muodossa
- kuuntelun pohjalta tehty oma monitaiteellinen kokonaisuus (kuvaamataito, liikunta jne.)